ดาว์นโหลด 

 
1. คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ELIB
2. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล PubMed
3. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล THAIJO
4. แผ่นพับคู่มือการใช้ห้องสมุด