คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและห้องผ่าตัดเล็ก

การบริการ

  • ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของ ระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ให้บริการตรวจติดตามผู้ป่วยที่ตรวจ สุขภาพและพบเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
  • ให้บริการตรวจโดยวิธีกล้องส่องตรวจระบบ ทางเดินปัสสาวะ
  • ให้บริการผ่าตัดเล็กที่ใช้ยาชาเฉพาะที่

 

 

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติและไม่มีนัดมา ก่อน ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกศัลยกรรม ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด