รังสีรักษา

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่มารับการรักษาทาง รังสี โดยการฉายรังสี ใส่แร่ ฝังแร่ วางแร่ ตั้งแต่เริ่มรับการรักษา
ขณะรับการรักษา รวมทั้งติดตามผู้ป่วยภายหลังรับการรักษา

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วยที่ มีนัดโดยแพทย์รังสีรักษา ยื่นไปนัดที่คลินิกได้ ตามวัน และเวลาที่กำหนด

2.
ผู้ ป่วยที่ต้องการเลื่อนนัด ต้องติดต่อขอเลื่อนนัดด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์เลื่อนนัด ที่ห้องตรวจรังสีรักษาก่อนทุกครั้ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3547028-35 ต่อ 2104
3.
ผู้ ป่วยเก่าที่มีการส่งตัว เพื่อพบแพทย์รังสีรักษา ต้องติดต่อขอนัดล่วงหน้าก่อน
4.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติก่อนวันนัด ต้องโทรศัพท์นัด ก่อนมาตรวจ

 

หมาย เหตุ โทรศัพท์นัดได้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 15.00 น. ทุกวันเวลาราชการ