เวชศาสตร์นิวเคลียร์

การบริการ

ให้บริการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยสาร กัมมันตรังสี เช่น การตรวจกระดูก (Bone Scan) การตรวจต่อมธัยรอยด์
การตรวจการทำงานของหัวใจ (Muga Scan) การตรวจเส้นเลือด (Hemang Scan) การตรวจความหนาแน่นของกระดูก
(Bone density) ฯลฯ

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วยที่ แพทย์ส่งมาตรวจ ต้องยื่นใบสั่งตรวจเพื่อขอคิวนัดตรวจ ที่ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 2 ตึกดำรงนิราดูร

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดแล้วสามารถยื่นใบนัด ตรวจ ได้ที่ งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชั้น 2 ตึกดำรงนิราดูร ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว