คลินิกนรีเวช

การบริการ

1. ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเฉพาะทางนรีเวช
2. รับ ผู้ป่วยส่งต่อจาก โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ
3. ตรวจติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

 

 

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช, ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัว (Refer) มาจากโรงพยาบาลอื่น และผู้ป่วยที่มาติดต่อไม่ตรงนัด ติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดของคลินิกนรีเวช ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด