คลินิกระบบส่งต่อ

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาล ต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งในระบบส่งต่อ และนอกระบบ โดยมีหนังสือส่งตัวมาจากแพทย์ที่ส่ง

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วย มะเร็งที่ส่งต่อจากโรงพยาบาลอื่น ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัด กรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร พร้อมเอกสารการส่งตัว (ใบ Refere)

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกระบบส่ง ต่อ ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด