คลินิกหู คอ จมูก

การบริการ

1.ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยทั่วไปที่มี อาการผิดปกติใน หู คอ จมูก
2.ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยมะเร็งศรีษะ และลำคอ ที่มารับบริการโดยตรง และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น
3.ให้บริการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจในโพรงหลัง จมูก และกล่องเสียง

 

 

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยใหม่ทุกราย ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยเก่าที่มีนัดแล้ว ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด