คลินิกระบบทางเดินอาหารและกล้องส่องตรวจ

การบริการ

1. ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินอาหาร เช่น กระเพาะอาหาร,ตับ, ลำไส้ใหญ่
2. ให้บริการตรวจติดตาม และเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบบี
3. ให้บริการโดยส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหา

 

 

การขอรับ บริการ
1.
ผู้ป่วยที่ มีอาการผิดปกติทางระบบทาง เดินอาหาร โรคตับอัดเสบบี และไม่มีนัดล่วงหน้า ติดต่อ ขอรับบริการที่งานพยาบาลคัด กรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์ระบบ ทางเดินอาหาร ให้ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด