รังสีวินิจฉัย

การบริการ

ให้บริการ วินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วยที่มาตรวจร่างกาย หรือตรวจพิเศษระบบต่างๆ ของร่างกาย ด้วยวิธี
1. ถ่ายภาพทางรังสี
2. ตรวจอวัยวะภายในโดยใช้คลื่นเสียง (Ultrasound)
3. เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
4. ตรวจเต้านมด้วยเครื่อง ดิจิตอล แมมโมแกรม
5. เจาะตรวจชิ้นเนื้อผ่านเครื่องเอ็กซเรย์
6. รังสีร่วมรักษา

 

 

การขอรับบริการ
1.

นำใบสั่ง ตรวจ มาติดต่อขอรับบริการ หรือคิวนัดตรวจ ที่งานรังสีวินิจฉัย (A15) ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร

2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดตรวจพิเศษ เช่น เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), ตรวจระบบปัสสาวะ (IVP), ตรวจด้วยระบบแสงส่องตรวจ (Fluoroscopy), ตรวจเต้านม (Mammogram), อัลตราซาวด์ (Ultrasound) นำใบนัดตรวจมายื่นที่งานรังสีวินิจฉัย (A15) ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร ตามวัน เวลาที่กำหนด