งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

การบริการ

 1. ให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งที่แพทย์ไม่ ได้ให้การบำบัด รักษาใดๆ นอกจากให้การดูแลเพื่อควบคุมอาการ และฟื้นฟู
  สภาพร่างกายและจิตใจที่บ้าน

  •  ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้าน
  •  ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านตามแผนการรักษา
  •  ประสานงานกับหน่วยงานทางการแพทย์ใกล้บ้านเพื่อการดูและรักษากรณีฉุกเฉิน
  •  ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับอาการและอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น
  •  จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยหนักช่วยตัวเองไม่ได้

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วยที่ แพทย์พิจารณาส่งเข้าคลินิค เพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

2.
ติดต่อ ขอรับบริการโดยตรงที่หน่วย Home Care ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง