เคมีบำบัด

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยวิธี เคมีบำบัด

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วยที่ มีนัดโดยแพทย์คลินิกเคมีบำบัด ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด


(ผู้ป่วยที่แพทย์ส่ง ปรึกษาแพทย์เคมีบำบัด ต้องมาขอวันนัดจากงานเคมีบำบัดก่อน)