งานคัดกรองโรคมะเร็ง (Cancer Screening)
มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer)

คู่มือการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test

แนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA test
คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการบันทึกข้อมูล
(Cervical Cancer Screening project)

เอกสารเผยแพร่


QR Code
เอกสารประกอบโครงการทั้งหมด
วิดีโอวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ(สาหรับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก)
โปรแกรมการบันทึกข้อมูล

โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test (HPVcxs2020)
"ตอนนี้โปรแกรม HPVcxs2020 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
ดังนั้นช่วงนี้จะยังพบปัญหาระบบหน่วงในบางช่วงเวลา จึงขออภัยมา ณ ที่นี้"