(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/9/65
 • ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่ระดับประสิทธิภาพสูงแบบ 4 มิติ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 30/8/65
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,694,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 29/8/65
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 26/8/65
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 24 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,661,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 25/8/65
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 17,132,500.00 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้าง 17/8/65
 • จ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ-พิเศษ (ไทยและต่างชาติ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 18,542,000.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/8/65
 • ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,386,500.00 บาท

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/5/65
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเจาะหน้าท้องในการผ่าตัดด้วยกล้อง จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,409,016.45 บาท (หกล้านสี่แสนเก้าพันสิบหกบาท สี่สิบห้าสตางค์)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,943,444.00 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/1/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 5,103,136.50 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/1/65
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,943,444.00 บาท (หกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/1/65
 • ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สารทึบรังสี) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 6,328,338.45 บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)
ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2564