ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง
 
ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/12/64
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรมการอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,700 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/12/64
 • ซื้อคลิปหนีบเส้นเลือด จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,671,340.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 14/12/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดระนาบเดี่ยวแบบทำงานร่วมกับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ X.64 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,291,500.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/12/64
 • ซื้อหลอดเลือดและอุปกรณ์เจาะเลือด จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 622,782.50 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 26/11/64
 • จ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 200 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/11/64
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาและวัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,918,422.00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/11/64
 • ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 785,080.00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/11/64
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,290,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/11/64
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์วิทยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 1,619,710.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/11/64
 • ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 885,720.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/11/64
 • ซื้อน้ำดื่มสะอาด ขนาด 18.9 ลิตร สำหรับผู้ป่วยที่มารักษา ญาติ และผู้มารับบริการในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 15,600 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 862,992.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/11/64
 • ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 3,936 test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/11/64
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,599,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/11/64
 • ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 5,500,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/10/64
 • ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องแบบ bipolar พร้อมเครื่องจี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 26/10/64
 • จ้างเหมาบริการตรวจเพทสแกน (PET Scan) จำนวน 200 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/10/64
 • ซื้อเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา (MRI Simulator) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 85,000,000.00 บาท (แปดสิบห้าล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/10/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ (อาหารทางสายให้อาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 481,173.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/10/64
 • ซื้อเครื่องจำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา (MRI Simulator) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 85,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/10/64
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจพร้อมเครื่องประมวลผลเพื่อวินิจฉัยตำแหน่งเส้นเลือด ที่อยู่ในชั้นลึก (Deep Blood Vessel) ในระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/10/64
 • ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้องแบบ bipolar พร้อมเครื่องจี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/9/64
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ตรงปลายชนิดวีดีโอ High Definition สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,300,000.00 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/9/64
 • ซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/9/64
 • ซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องระบบวีดีทัศน์ ความละเอียด 4K ชนิดสร้างภาพด้วยการเปล่งแสง Fluorescence สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 5,500,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 17/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอน พลังงานไม่เกิน 6 MV แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-6 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,470,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 17/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X-59 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,535,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 17/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาระบบ Laser Dorado 4 Red Color แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/9/64
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัยระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนและท่อทางเดินน้ำดีแบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/9/64
 • ซื้อชุดกล้องส่องทางเดินอาหารเพื่อทำการรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/9/64
 • ซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิทัล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท
ตารางแสดงราคาจ้าง 15/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ X.57 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นเงิน 1,685,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
ตารางแสดงราคาจ้าง 15/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile DaRt Evolution แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.56 จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 530,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
ตารางแสดงราคาจ้าง 14/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.57/1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 13/9/64
 • จ้างเหมาบริการแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกคลินิกสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,5000,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 10/9/64
 • จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานงานเวชระเบียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 428,000.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 10/9/64
 • เช่าสถานที่จัดเก็บพัสดุของทางราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 600,000.00 บาท 
ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/9/64
 • จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน, กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ จำนวน 697 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 816,979.48 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ม่านอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 715 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 1,018,110.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/9/64
 • ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 100,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 781,000.00 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 7/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 1,780,750.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคากลางอ้างอิง) เป็นเงิน 3,290,250.00 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 3/9/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด (IORT) LIAC แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.499-1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,875,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 3/9/64
 • จ้างเหมาส่งผู้ป่วยตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,459,500.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/9/64
 • ซื้อเครื่องตรวจหาตำแหน่งการเจาะชิ้นเนื้ออวัยวะต่างๆ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/9/64
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,048,000.00 บาท (หกล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 2/9/64
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,694,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 1/9/64
 • จ้างเหมาจัดเก็บเอกสารทางราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,034,155.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 31/8/64
 • ซื้อเครื่องล้างเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร แบบ 2 ประตู สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,950,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 30/8/64
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 24 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,270,400.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/8/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ (อาหารทางสายให้อาหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 545,458.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/8/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ (อาหารทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,142,974.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/8/64
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 17,077,770.00 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/8/64
 • จ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยพิเศษและสามัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 18,483,600.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/8/64
 • ซื้อลิฟต์ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,618,400.00 บาท
ตารางแสดงราคกลาง 7/8/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดควบคุมคุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-2/60 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,127,500.00 บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงราคกลาง 7/8/64
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม CyberKnife พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-3 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 13,174,875.00 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงราคกลาง 5/8/64
 • จ้างเหมาจัดประกอบอาหารพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน (Home Isolation) ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 3,300,000.00 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงราคกลาง 30/7/64
 • จ้างเหมารถพยาบาลฉุกเฉินรับผู้ป่วยจากบ้านพัก ส่งที่ NCI Hospitel จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,500,000.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/7/64
 • ซื้อยา Trastuzumab 440 mg powder for concentrate for solution for infusion จำนวน 145 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  6,524,988.40 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/6/64
 • ซื้อยา Imatinib 100 mg film-coated tablet  จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 60 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  969,420.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/64
 • ซื้อยา Fluorouracil 1 g/20 mL solution for injection/infusion จำนวน8,000 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  1,440,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/64
 • ซื้อยา Oxaliplatin 50 mg/10 mL concentrate for solution for infusion  2,500 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคกลาง 31/5/64
 • ซื้อยา จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน  2,198,673.45 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/5/64
 • จ้างเหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 2,832,800.00 บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/5/64
 • ซื้อยา Carboplatin concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 684,800.00บาท (หกแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/5/64
 • ซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เข็มใช้สำหรับรักษามะเร็งในตับร่วมกับเครื่อง Radio Frequency Ablation พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางเป็นเงิน 4,629,452.40 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/64
 • ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,650,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 13/5/64
 • ซื้อถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 676,882.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/5/64
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้อาหารผ่านทางหน้าท้อง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,815,000.00 บาท
ตารางแสดงราคากลาง 12/5/64
 • ซื้อยา จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 3,900,770.60 บาท ( สามล้านเก้าแสนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์ )
ตารางแสดงราคากลาง 12/5/64
 • ซื้อ ยาจำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 636,650.00 (หกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 12/5/64
 • ซื้อ ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 35 กล่อง (กล่องละ 30 tablet) เป็นเงิน 7,258,746.25 (เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/5/64
 • ซื้อสายสวนสำหรับหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ (Parkway Asahi micro catheter all size จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในวงเงิน 640,000.00 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/5/64
 • ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงอัตโนมัติ พร้อมระบบ OPD จำนวน 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/5/64
 • ซื้อยา Erlotinib film-coated tablet จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 957,644.65 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/4/64
 • ซื้อสายสวนสำหรับหลอดเลือดขนาดเล็กและเข็มเก็บชิ้นเนื้อเยื่ออ่อนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 742,000.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/4/64
 • ซื้อวัสดุผ่าตัดผ่านกล้องและวัสดุเชื่อมปิดหลอดเลือด จำนวน 29 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,119,992.50 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/4/64
 • ซื้อกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้อง Colposcopy ชนิดคมชัดสูงและชุดประมวลภาพและผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/4/64
 • ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 650,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/4/64
 • ซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดแบบเปิด (Explor Lap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,683,700.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/4/64
 • ซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,510,880.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 26/3/64
 • วัสดุผ่าตัดแบบเปิดช่องท้องและผ่าตัดผ่านกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน 9,898,840.50 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/64
 • ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อในห้องผู้ป่วย จำนวน 3 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,110,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/3/64
 • ซื้อวัสดุเย็บแผลและวัสดุห้ามเลือด จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,246,034.86 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/3/64
 • ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในโพรงมดลูกแบบไบโพล่าร์ Saline จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 750,000.00 บาท
ประกาศราคากลาง 16/3/64
 • จัดซื้อวัสดุสำหรับทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แก๊สพลาสม่า จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 7,582,020.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/3/64
 • ซื้อเครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 650,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/3/64
 • ซื้อยา Pemetrexed powder for concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,873,891.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/3/64
 • ซื้อยา Doxorubicin hydrochloride 20 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 50 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 620,600.00 บาท (หกแสนสองหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/3/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,228,197.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/3/64
 • ซื้ออุปกรณ์ท่อถ่างขยายชนิดโลหะ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,417,750.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/3/64
 • ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมช่วยสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับการตรวจหาความผิดปรกติของอวัยวะตับ และทางเดินน้ำดี (3D imaging system SYNAPSE VINCENT (standalone license)) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/3/64
 • ซื้อเครื่อง Ultrasound เต้านม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/3/64
 • ซื้อเตียงสำหรับทำหัตถการแบบเคลื่อนย้ายได้และสามารถ X-ray ผ่าน C arm ได้ (C arm Imaging) จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 498,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/64
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้าน Immunohistochemistry จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,108,650.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/2/64
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 6 หมวด (อาหารเหลว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 994,046.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/2/64
 • ซื้อเครื่อวัดความดันพร้อมชุด Oxygen Set ชนิดเคลื่อนที่ได้สามารถเชื่อมต่อระบบ HIS ของโรงพยาบาล จำนว 10 เครื่อง ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/2/64
 • ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ยึดตรึงและจำกัดการเคลื่อนไหวผู้ป่วยขณะฉายรังสี จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/64
 • ซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อภายใต้อุณหภูมิแช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/64
 • ซื้อยา Paclitaxel concentrate for solution for infusion 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,050,120.00 บาท (สองล้านห้าหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/2/64
 • ซื้อยา ยา Irinotecan hydrochloride trihydrate concentrate for solution for infusion 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 892,380.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/2/64
 • เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์ชนิดความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) ชนิด 3 หลุม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 650,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/2/64
 • ซื้อถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้และถุงเก็บน้ำปัสสาวะจากรูเปิดหน้าท้อง จำนวน 7 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,699,818.50 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/2/64
 • ซื้อยา Fluorouracil 1 g/20 mL solution for injection/infusion จำนวน 8,000 vial  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  1,112,800.00 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/2/64
 • ซื้อยา Oxaliplatin 50 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 2,500 vail โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,106,325.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/2/64
 • ซื้อคลิปหนีบเส้นเลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 957,700.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/2/64
 • ผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,490,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 1/2/64
 • ซื้อเครื่อง Ultrasound เต้านม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางอ(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/1/64
 • ซื้อยา Capecitabine 500 mg film-coated tablet จำนวน 300 กล่อง ( กล่องละ 120 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,765,500.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/1/64
 • ซื้อยา Folinic acid 50 mg/5 mL solution for injection จำนวน 20,000 vial โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/1/64
 • ซื้อยา ยา Tamoxifen 20 mg tablet จำนวน 300,000 tablet โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,134,200.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/1/64
 • ซื้อยา Letrozole 2.5 mg film-coated tablet จำนวน 1,600 กล่อง (กล่องละ 30 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,419,248.00บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/1/64
 • ซื้อถุงมือยางสำหรับการศัลยกรรมชนิดผ่านการฆ่าเชื้อแบบไม่มีแป้ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,550,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/12/63
 • ซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดเทคนิคแปรความเข้มเชิงปริมาตร (Linear accelerator : Volumetric modulated arc therapy technique) พร้อมระบบวางแผนรังสีรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 116,700,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/12/63
 • ซื้อยา Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet จำนวน 1,000 กล่อง (กล่องละ 28 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,049,670.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/12/63
 • ซื้อยา Crizotinib 250 mg capsule จำนวน 150 กล่อง (กล่องละ 10 capsule) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,146,196.50 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/12/63
 • ราคาซื้อยา ยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 34 กล่อง (กล่องละ 30 tablets)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,051,353.50 บาท (เจ็ดล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/12/63
 • ซื้อยยา Imatinib 100 mg film-coated tablet จำนวน 50 กล่อง (กล่องละ 60 tablet) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 969,420.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/12/63
 • ซื้อยา Nivolumab concentrate for solution for infusion จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,071,520.00 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/12/63
 • ซื้อระบบหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 3/12/63
 • ซื้อชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อชนิด 2 หัว สำหรับให้สารน้ำ แบบระบบปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 1,125,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 30/11/63
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,700 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 25/11/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,850,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 17/11/63
 • ซื้อน้ำยาจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อจุลชีพ อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,139,915.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/11/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและวัสดุควบคุมคุณภาพภายนอกทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,315,764.00 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/11/63
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,700 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/11/63
 • จ้างเหมาจัดเก็บเอกสารราชการของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,125,171.34 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/10/63
 • ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (สารทึบรังสี) เพื่อใช้ในการตรวจพิเศษของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 17,280,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/10/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,850,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/10/63
 • ซื้อชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 36,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,004,560.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 26/10/63
 • จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,176,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 20/10/63
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จำนวน 11 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 18,555,600.00 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาเช่า 20/10/63
 • เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาหลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 943,500.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/10/63
 • ซื้อสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,794,400.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 16/10/63
 • ซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 972,500.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/10/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไป ในเลือด จำนวน 58 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7,417,094.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/10/63
 • ซื้อหลอดเลือดและอุปกรณ์เจาะเลือด จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,002,140.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/9/63
 • ซื้อชุดเครื่องตรวจวัดแรงดันชนิดความละเอียดสูงของระบบทางเดินอาหารส่วนปลาย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,550,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/9/63
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,300,000.00 บาท

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) แบบไม่รวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X-52 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 847,000.00 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.37 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ X.57 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,685,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.57/1  จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.188-22, ร.188-23 จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท(หกแสนบาทถ้วน) 

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.55 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,329,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล (Record and Verification Computer System) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 915,000.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ตารางแสดงราคากลาง 25/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 MV แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-6 จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,420,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 23/9/63
 • จ้างเหมาบริการสัญญาณ CAT Corporate Internet พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 1,049,412.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 22/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องรังสีรักษาระหว่างผ่าตัด (IORT) LIAC แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.499-1 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,875,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 22/9/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X-59 จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,715,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคากลาง 21/9/63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)เช่าสถานที่จัดเก็บพัสดุของทางราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ    เป็นเงิน 600,000.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/9/63
 • จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 626 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 795,737.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/9/63
 • ซื้อน้ำดื่มสำหรับไว้บริการผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 15,600 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 867,984.00 บาท

ประกาศราคากลาง 9/9/63
 • การจ้างเหมาบริการแปรผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) จำนวน 1,900 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 1,596,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 3/9/63
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 24 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,328,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 3/9/63
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 438,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง เป็นเงิน 6,351,000.00 บาท
ตารางแสดงราคากลาง 31/8/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีศัลยกรรม (CyberKnife) ประกอบการใช้งานครบชุด หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-3 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 12,547,500.00 บาท (สิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคากลาง 31/8/63
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษาเครื่องวัดรังสีและชุดควบคุมคุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-2 จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 11,550,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 31/8/63
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,588,800.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างเหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  3,595,000.00บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาเช่า 28/8/63
 • เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็oเงิน 2,970,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 28/8/63
 • จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,706,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 18/8/63
 • จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,499,120.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 18/8/63
 • ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบรวมศูนย์ 1 ชุด พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/8/63
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,990,864.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/7/63
 • ซื้อยา Bevacizumab 100 mg /4 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 700 vials โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  4,902,205.00 บาท  (สี่ล้านเก้าแสนสองพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 17/7/63
 • ซื้อยา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet จำนวน 3,600 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,492,244.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/7/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/7/63
 • ซื้อลิฟต์บรรทุก จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,219,180.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/7/63
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/6/63
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อยา Doxazosin 4 mg prolonged-release tablet จำนวน 3,500 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,981,105.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) เป็นเงิน 4,812,864.75 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/6/63
 • ซื้อเครื่องเพิ่มอุณหภูมิเคมีบำบัดเพื่อส่งถ่ายแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 16/6/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 33,681,840.00 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/6/63
 • ซื้อวัสดุเย็บแผล จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,661,787.04 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/6/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,801,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/6/63
 • ซื้อยา Gefitinib 250 mg film-coated tablet จำนวน 250 กล่อง  (กล่องละ 30  tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เป็นเงิน  4,249,772.50 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/6/63
 • ซื้อเครื่องมือสำหรับผ่าตัดผ่านกล้องและเย็บลำไส้ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,319,674.28 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 8/6/63
 • ซื้อยา Nivolumab 100 mg/10 mL concentrate for solution for infusion จำนวน 40 vials โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,354,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/5/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA quantitative) จำนวน 1,224 เทสต์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/5/63
 • ซื้อยา Sorafenib 200 mg film-coated tablet จำนวน 70 กล่อง (กล่องละ 60 tablets) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,925,594.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/5/63
 • ซื้อแผ่นทดสอบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (PRONTO DRY) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 599,200.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/63
 • ซื้อยา Osimertinib 80 mg film-coated tablet จำนวน 25 กล่อง (กล่องละ 30 tablets) โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,184,818.75 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/5/63
 • ซื้อ Core Switch จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,750,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/5/63
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุตัดต่อลำไส้และจี้ห้ามเลือด จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,181,620.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/4/63
 • ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,130,100.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 13/3/63
 • ซื้ออุปกรณ์ใช้ตรวจสำหรับงานรังสีร่วมรักษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,130,100.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 10/3/63
 • จ้างเหมาการตรวจเอกซเรย์เต้านมพร้อมเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 36,260,000.00 บาท (สามสิบหกล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/3/63
 • ซื้อของน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,128,500.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/3/63
 • ซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,801,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/3/63
 • ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ Human Papilloma Virus DNA สำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20,000 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 6,400,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/2/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 30,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 20 ชุด ในวงเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อระบบสำรองข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ในวงเงิน 4,997,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,991,146.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 25/2/63
 • ซื้อน้ำยาตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดและน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,356,121.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/2/63
 • จ้างเหมาพัฒนาระบบ Back Office ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 4,900,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/2/63
 • ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับประมวลผล จำนวน 30 ชุด ในวงเงิน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 29/1/63
 • ซื้อเครื่องสอดใส่สารกัมมันตรังสีชนิดอัตรารังสีสูง พร้อมระบบวางแผนรักษาและชุดโปรแกรมจัดการข้อมูลภาพและปริมาณรังสีของผู้ป่วย (High Dose Rate Brachytherapy Unit with Treatment Planning System and Patient imaging and Dose Management) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 40,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 27/1/63
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัลชนิดความละเอียดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,850,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/1/63
 • ซื้อเครื่องเพิ่มอุณหภูมิเคมีบำบัดเพื่อส่งถ่ายแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,500,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดแบบระบบปิด (Closed system chemotherapy compounding robot) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตัว 
  ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษา (Treatment Planning System) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ในวงเงิน 50,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อชุดกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษาโรค ในระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ความคมชัดสูง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 
  ในวงเงิน 14,500,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อเครื่องระบุพิกัดตำแหน่งด้วยการสร้างภาพเสมือนจริงสามมิติสำหรับการผ่าตัดแบบ Real Time (Stereotactic Navigation System for Abdominal Surgery) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง  ในวงเงิน 21,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/63
 • ซื้อเครื่องประมวลผลภาพคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) รวมกับภาพอัลตร้าซาวด์ เพื่อเก็บชิ้นเนื้อในต่อมลูกหมาก (MRI Fusion Ultrasound) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ในวงเงิน 10,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/1/63
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ในวงเงิน 3,060,956.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 4/12/62
 • ประกวดราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,993,466.67 บาท 

ประกาศประกวดราคาจ้าง 4/12/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) จำนวน 5,400 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,590,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 28/11/62
 • ซื้อน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 753,300.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 22/10/62
 • ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาพิมพ์หนังสือในโครงการ "จัดทำหนังสือวิชาการด้านศัลยศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ" จำนวน 1,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 477,220.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 10/9/62
 • จ้างเหมาบริการสัญญาณ CAT Corporate Internet พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  1,049,412.00 บาท
ตารางแสดงราคาเช่า 10/9/62
 • เช่าสถานที่จัดเก็บพัสดุของทางราชการหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ “TOSHIBA” MODEL : AQUILION CX  S/N : NCA 1162347 แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวม X-Ray Tube และ Detector หมายเลขครุภัณฑ์ X.55 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,329,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • เรื่องจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ "TOSHIBA"  MODEL : KXO-50XM  S/N : K2C07Y2816 แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวม X-Ray Tube, Image Intensifier, ชุด CCD Camera และ HV Tank หมายเลขครุภัณฑ์ X.37 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ ยี่ห้อ “TOSHIBA” ดังนี้
  • 1. Model : SSA-790A S/N:99G0964717 หมายเลขครุภัณฑ์ ร.188-22 จำนวน 1 เครื่อง
  • 2. Model : SSA-790A S/N:99G0964718 หมายเลขครุภัณฑ์ ร.188-23 จำนวน 1 เครื่อง
 • แบบรวมอะไหล่ (แบบ B) ไม่รวมหัวตรวจ (Ultrasound Scanning Probe) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) )
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Supersonic รุ่น Aixplorer S/N. SIC1712 แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.57/1 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ HOLOGIC รุ่น Dimensions (2D) with Softcopy Workstation เลขที่เครื่อง 81011111105 แบบรวมอะไหล่ทุกชิ้นส่วน หมายเลขครุภัณฑ์ X.57 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,685,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ X-Ray Mobile ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Mobile DaRt Evolution เลขที่เครื่อง 410001D1B001 แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.56 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 530,000.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ตารางแสดงราคาจ้าง 6/9/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีทรวงอกพร้อมระบบปรับภาพแบบดิจิตอล ยี่ห้อ GE รุ่น DEFINIUM 6000  แบบรวมค่าแรงและอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ X.54, X.54/1 จำนวน 1 เครื่อง
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 810,300.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/9/62
 • จ้างเหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลางเป็นเงิน 3,946,390.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 2/9/62
 • ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,339,904.00 บาท

ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูงชนิดสองพลังงานพร้อมชุดบังคับลำรังสี (High energy Linear Accelerator with collimator) รุ่น Oncor Impression Plus S/N 5610 ยี่ห้อ ซีเมนส์ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-4 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,693,500.00 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีชนิด Helical Radiation Delivery พร้อมเครื่องวางแผนการรักษา เครื่องวัดรังสีและชุดควบคุมคุณภาพ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.393-2/60 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บันทึกและทวนสอบข้อมูล (Record and Verification Computer System) แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,035,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขชุดปรับระดับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค รุ่น Somatom Sensation Open S/N 49741 ยี่ห้อ SIEMENS แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ ร.468-1 จำนวน 1 ชุด ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,835,993.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 MV (Low Energy Medical Linear Accelerator) ผลิตภัณฑ์ Elekta รุ่น Compact แบบรวมอะไหล่ รวมเครื่องระบบปรับอากาศ ยกเว้น Magnetron หมายเลขครุภัณฑ์ ร.315-6 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,284,000.00 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการรักษาแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Tomography Simulator) ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ X-59 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,535,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • การจ้างบำรุงรักษาเครื่องจำลองการฉายรังสี (Simulator) รุ่น Simulix Evolution แบบไม่รวมอะไหล่ รวมระบบปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ X-52 จำนวน 1 เครื่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 773,000.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์บนรถ Mammogram ประกอบด้วย
  1. เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล ยี่ห้อ LORAD/HOLOGIC รุ่น Selenia เลขที่เครื่อง  28402082923W (แบบรวมอะไหล่)
  2.  เครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Sonosite รุ่น Micromaxx เลขที่เครื่อง 038ZJ7 (ไม่รวมอะไหล่)
   ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,150,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารสถานที่และทรัพย์สินของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 12 คน ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,967,744.00 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 30/8/62
 • จ้างเหมารับฝากเก็บเอกสารทางราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 627,790.40 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาแปรผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน  1,750,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างหมาการให้บริการตรวจ MRI สำหรับผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,946,390.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมและเว็ปไซต์ Thai Cancer Based จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 720,000.00 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ PACS จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,852,000.00 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาบริการพนักงานเวรเปล ภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 28 คน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 6,048,000.00 บาท (หกล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 23/8/62
 • ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 500 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราอ้างอิง) เป็นเงิน 1,250,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้าง 23/8/62
 • จ้างเหมาเก็บขยะสารเคมีอันตรายภายในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,336,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาเช่า 23/8/62
 • ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,982,000.00 บาททถ้วน)
ตารางแสดงราคาจ้าง 15/8/62
 • จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยสารกัมมันตรังสีภาคตัดขวาง (Single Photon Emission Computed Tomography SPECT) รุ่น Symbia E แบบรวมอะไหล่ (TOP) หมายเลขครุภัณฑ์ ร.113-8 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,248,846.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 14/8/62
 • จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 27 คน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,832,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 14/8/62
 • จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,161,300.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,588,800.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/8/62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายห้อง Data Center จำนวน 1 ระบบ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,706,000.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 15/7/62
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 46 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,261,101.93 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 5/7/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 54 รายการ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง เป็นเงิน   8,108,647.50 บาท  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/62
 • ซื้อสารทึบรังสี จำนวน 350 amps ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,494,000.00 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/6/62
 • ซื้อระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (WLAN) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,996,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/6/62
 • ซื้อน้ำยาในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการงานโลหิตวิทยา จำนวน 11 รายการ    ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,532,025.54 บาท  

ประกาศประกวดราคาซื้อ 10/6/62
 • ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,995,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/6/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,999,250.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/5/62
 • ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 984,400.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รวมเป็นเงิน 1,501,500.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อ ยา Carboplatin จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (อ้างอิง) เป็นเงิน 2,033,000.00 บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/5/62
 • ซื้อยา Paclitaxel จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,815,941.00 บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 8/5/62
 • จ้างเหมาบริการแปลผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammogram) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3,999,250.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 7/5/62
 • ซื้อยา Gemcitabine จำนวน 2 รายการ ในวงเงิน 2,977,810.0๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 30/4/62
 • ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,055,300.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/62
 • ซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (PIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 4,995,000.00  บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 24/4/62
 • ซื้อสารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี (Isotope Unit Dose) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,794,400.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/4/62
 • ซื้อเครื่องมือผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 8,270,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่และมะเร็งต่อมลูกหมาก น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดอี และน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 7,199,846.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 22/3/62
 • ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไปรับบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/3/62
 • น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 27,000 ชุด  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 9,855,000.00 บาท 

ประกาศประกวดราคาซื้อ 19/3/62
 • ซื้อยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 557 กล่อง ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 5,423,509.00 บาท (ห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตารางแสดงราคาจ้าง 6/3/62
 • การจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 6/3/62
 • ราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,881,600 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 21/2/62
 • ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,867,572.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 20/2/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาซื้อ 12/2/62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/2/62
 • ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อการวินิจฉัย วิเคราะห์และรักษากระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ความคมชัดสูงและการปรับขยายภาพ จำนวน 1 รายการ ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,200,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง 6/2/62
 • ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมของไวรัสตับอักเสบบี (HBV DNA quantitative) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ประกาศประกวดราคาจ้าง 11/1/62
 • จ้างเหมาบริการถ่ายภาพแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 1,700 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,190,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/1/62
 • ซื้อหน่วยความจำสำรองสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท
ประกาศประกวดราคาซื้อ 11/1/62
 • ซื้อวัสดุทางการแพทย์ INFUDROP AIR MP-Y, W Y-INJECTION PORT จำนวน 30,000 SET ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,568,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/62
 • ซื้อเครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงชนิดพิเศษแบบความคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 3,500,000.00 บาท

ประกาศประกวดราคาซื้อ 9/1/62
 • ซื้อกล้องส่องตรวจเพื่อวินิจฉัย วิเคราะห์ และรักษา ลำไส้ใหญ่ ระบบวิดีทัศน์ชนิดความคมชัดสูงและปรับขยายภาพ จำนวน 1 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เป็นเงิน 2,400,000.00 บาท

เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2560
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างปี 2559
เข้าดูเอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2558 ลงไป