รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน กันยายน 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน สิงหาคม 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน มิถุนายน 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน เมษายน 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน มีนาคม 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน มกราคม 2557
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน ธันวาคม 2556
รางวัลคนดีมีคุณธรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน กันยายน 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวกุลธิดา จันทร์ดำ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยใน
ทำหน้าที่ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
   
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาววาสนา ฮกซุ่นเฮง
พนักงานบริการ
บริหารทั่วไป
คิดดี ทำดี รู้หน้าที่ ผลสำเร็จของความดี จะตอบแทนในที่สุด
นางสมจิตร พินประเสริฐ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
บริหารทั่วไป
 
นางสาวนวินดา จิตต์ผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการ
การบริการผู้ป่วยนอก
ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
นางสาวสุมณฑา เกิดเปรมเวช
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
การบริการผู้ป่วยใน
ปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
นางสาวเพ็ญพักตร์ พนะโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์คัดกรองโรคมะเร็งระดับชาติ
ทำเหตุในปัจจุบันให้ดีผลในอนาคตย่อมดีด้วย
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาววนิดา ล่าสมบรูณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานให้มีความสุข รับผิดชอบในงานที่ทำ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความพอใจของคนไข้ คือความพอใจของเรา
นางสาวสุวิชา วาสนาเป็นสุข
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยใน
ทำงานให้สนุก ในทุกจังหวะของชีวิต คิดให้ขำ ทำงานให้เพลิน
นางสาวพัชรินทร์ ท้าวแพทย์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยนอก
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน แต่อยู่ที่งาน ซึ่งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก
   
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นายสุรัตน์ จันทร์ล้อม
พนักงานบริการ
บริหารทั่วไป
ทำหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุด
นางละมูล ฟักเทศ
พนักงานบริการ
บริหารทั่วไป
ปัญหามีไว้ให้แก้ มิใช่มีให้สร้าง
นางสาวนุสรา บุญยาศวิน
นักจัดการงานทั่วไป
การบริการผู้ป่วยนอก
การทำงานให้ออกมาดีนั้น ขึ้นอยู่ที่ตัวเรา จะมีความพร้อมที่จะเข้าใจ เรียนรู้ และอดทน ที่จะทำงานที่ได้รับนั้นออกมาได้ดีมากน้อยน้อยแค่ไหน
นางนงลักษณ์ จันทร์เพ็ญ
พนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ ส 2
การบริการผู้ป่วยใน
ตั้งใจรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวละเอียด เคนทอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการ ผู้ป่วยใน
ทำงานให้มีความสุข รับผิดชอบในงานที่ทำ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ความพอใจของคนไข้ คือความพอใจของเรา
นางสาวคณิตา เหล็กเพชร
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยใน
จงรักษาใจ ให้เหมือนนาฬิกา คือ การอยู่กับปัจจุบันขณะ ด้วยสัจจะและความเที่ยงตรง
นางบุญเรือง แสงนาค
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
การบริการผู้ป่วยใน
ตั้งใจปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความละเอียด รอบครอบ ซื่อสัตย์และมึคุณธรรม ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
   
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางจำลอง พันธุ์ภักดี
พนักงาน เก็บเอกสาร บ 2
บริหารทั่วไป
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และพยายามทำทุกสิ่งให้เต็กกำลังความสามารถ ที่มีเพื่อองค์กร
นายนัฐชัย เจริญท้าว
พนักงานบริการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
รู้หน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
นายนิมิตร ตุ้มสุทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
การบริการ ผู้ป่วยใน
ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน บริการด้วยใจ มีหลักคุณธรรม
แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด
นายแพทย์
ศัลยศาสตร์
----
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวพัชรี ใจสัตย์
เจ้าพนักงาน เภสัชกรรม ปฎิบัติงาน
เภสัชกรรม
รักในงานที่ทำ เพราะการที่เราทำอะไรในงานที่เรารัก จะทำให้เรามีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกปัญหาในการทำงานเพื่อพัฒนาตนเองตนเองตลอด มองโลกในแง่บวก
นางสาวมาลัย สงฆ์ประสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยใน
ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด เอื้อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์
นางสาวอุดมพร สวนขวัญ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
การบริการผู้ป่วยใน
ดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ไม่แบ่งชนชั้น ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตรงเวลา ทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นางนพรัตน์ ธรรมพิทักษ์
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
การบริการผู้ป่วยนอก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสงัด แสนจันทร์
พนักงานบริการ
บริหารทั่วไป
ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เอื้ออาทรต่อกัน
นางสาวณัฎศรา แสงอ่อน
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน
แผนงานและประเมินผล
ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร
นายวิชาญ ศิระยรรยง
พนักงานเภสัชกรรม
เภสัชกรรม
ทำงานโดยยึดหลักความถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยความตั้งใจ และสุภาพ
นางสาวอภิสรา มั่นคง
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินและบัญชี
ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ต้องมีความขยันและอดทนงานถึงจะบรรลุเป้าหมาย
นางสาวสุธีวัน รัตนพาหุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
การเงิน และบัญชี
การฝึกตัวเอง สร้างตนเอง พยายามเอาชนะตัวเอง เป็นกฎแห่งความเจริญ
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางปราณี ศิลาพัชรนันท์
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
การบริการผู้ป่วยนอก
--
นางสาวศุภวดี สิงหะ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยใน
--
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางอุบล หมันนุ่ม
พนักงานการเงินและบัญชี ส 1
การเงิน และบัญชี
ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีเยี่ยม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มาเป็นเวลานานมาก
นางพรสวรรค์ ซาซิโย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
การบริการผู้ป่วยนอก
มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความขยัน อดทนเสียสละ คิดถึงองค์กรเป็นหลัก ผลงานดี มีคุณภาพ
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน เมษายน 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิชาการพยาบาล
เป้าหมายการทำงานประโยชน์สูงสุดคือคนไข้ และองค์กร
นางบังอร เจษฎาภูริ
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยนอก
--
   
นางสาวเพ็ญประภา รามรงค์
พยาบาลวิชาชีพ
การบริการผู้ป่วยใน
ทำงานด้วยความจริงใจ ใส่ใจผู้รับบริการ
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสนม ธิอินแก้ว
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
การเงิน และบัญชี
ไม่มีใครเคยตายเพราะงานหนัก
ในการทำงานให้ยึดหลักว่าทำเข้าไปเกิดสิ่งที่ว่ายากเพราะ ยิ่งทำที่ยากมาก หรือหนักมาก ก็ยิ่งรู้มาก
นายณรงค์ สุขใส
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
การบริการผู้ป่วยนอก
ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
   
นางมะลิ ประเสริฐศรี
พนักงานบริการ
บริหารทั่วไป
--
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน มีนาคม 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวเพ็ญทิพย์ เชาวลิต
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยนอก
---
นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยใน
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา
   
นางนุชรี เปี่ยมสอาด
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
บริหารทั่วไป
รักสามัคคี มุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบ เสียสละเพื่อส่วนรวม
นางสาวพัชรีย์ชนภัทร ธรรมวิญญา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
การเงินและบัญช
มุ่งมั่นในงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความสุขกับการดำเนินชีวิต
   
นางสาวอมรรัตน์ พวงทอง
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการ ผู้ป่วยใน
---
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุนีย์ หอกำปัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงิน และบัญชี
คุณไม่มีวันรู้ได้ว่า คุณสามารถทำอะไรได้ จนกว่าจะได้ลองทำ
นายสุพจน์ วรรณะ
เจ้าหน้าที่สถติ
งานเวชระเบียน
ตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปรับปรุงความประพฤติปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ต่อหน้าที่
   
นางสาวชิดชนก ชัยธนามี
นักจัดการงานทั่วไป
สนับสนุนวิชาการ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และปฏบัติหน้าที่เต็มความสามารถ
นางสาวอาริษา คำหนาหนัก
นักวิชาการสาธารณสุข
สนับสนุนวิชาการ
---
   
นางสาวประภาพรรณ บูชาเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด และทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่า
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาววราภรณ์ พันธุ์อร่าม
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยใน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด นำอดีตที่ผิดพลาด มาเป็นโอกาสพัฒนาในอนาคต
นางหฤทัย อัศวกิจธนานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยนอก
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
   
นางสาวศรีสุดา จารีธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ
แผนงานและประเมินผล
---
นางรัชนีย์ ตันศิริ
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
ทำงานซื่อสัตย์ ถูกระเบียบ ขยัน อดทน รวดเร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นายประเสริฐ ดำรงทรัพย์เจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ซื่อสัตย์ สุจริต รักในอาชีพที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม
นางสาวอรัญญา สำราญใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ
พัสดุและบำรุงรักษา
ตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว ซื่อสัตย์ เสียสละ อุทิศเวลาให้องค์กร และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
   
นางสาวเครือวัล จงจอหอ
พนักงานธุรการ
การบริการผู้ป่วยใน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
นางสาวอรนุช จันฟัก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
การบริการผู้ป่วยใน
ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจให้บริการ
   
นางสาวอรสา อิ่มแสง
นักทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน มกราคม 2557
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวเนตรชนก สมสมัย
นักรังสีการแพทย์
รังสีวินิจฉัย
ใส่ใจในการทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้เต็มกำลังความสามารถ
นางสาวแสงรุ้ง สุขจิระทวี
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยใน
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
   
นางสาวอังศุมาลิน เทมะธนานนท์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
งานวิชาการพยาบาล
ตั้งใจทำจากใจ ผู้รับบริการจะรับรู้ได้ในสิ่งที่เราทำ โดยยึดหลัก1. มีความยินดีในสิ่งที่เราทำ 2. ทำอย่างตั้งใจ ใส่ใจรอบคอบ 3. ผลลัพธ์การกระทำเกิดกับตัวเอง ผู้ป่วย ส่วนรวมในด้านที่ดี 4. ความดีที่ได้ทำ และความใส่ใจยังคงความดีงามแห่งการกระทำนั้นอยู่ หากใจเรายังไม่สมบรูณ์ก็ต้องหาสาเหตุและแก้ไข พัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
นางสาววรางคณา สายัณต์
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยนอก
เก็บความผิดพลาดในอดีต มาเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต
   
นางสาวศิโรรัตน์ สุทธิหล่อ
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
การบริการผู้ป่วยใน
---
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวสุจิตรา จันทร์นวล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ก่อนที่จะช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
นางอัจฉราวดี คุณติสุข
พยาบาลวิชาชีพ
การบริการผู้ป่วยนอก
เอาใจเขาใสใส่ใจเรา
   
นางจันทัศน์ เทียบธรรม
พนักงานธุรการ
วิชาการพยาบาล
จริงใจ รู้ตน รู้งาน
นางสาวเบญญาทิพย์ ทองคำ
นักวิชาการสาธารณสุข
สนับสนุนวิชาการ
รู้จักอดทนอดกลั้น เมื่อมีปัญหาใช้สติ ในการคิดแก้ไขปัญหาในการทำงาน
   
นางสาววันเพ็ญ อนันติ
นักจัดการงานทั่วไป
สนับสนุนวิชาการ
คิดดี พูดดี ทำดี สิ่งที่ดี ๆ จะเกิดขึ้นแก่เรา และงานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงาน
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน ธันวาคม 2556
กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นายชวลิต แซ่กัม
นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
รังสีวินิจฉัย
ทำงานให้เสร็จลุล่วงด้วยดี
นางสาวพรนภา จันทรวีระกุล
นักวิชาการ สาธารณสุข
สนับสนุนวิชาการ
 
   
นางสาวกุลนภา บุญมากุล
พยาบาลวิชาชีพ
งานวิชาการพยาบาล
ชีวิตที่มีอยู่ ไม่ได้ชอบแย่งใคร ทำทุกอย่างด้วยความสบายใจ พอใจในสิ่งที่มี
นางจินตนา บุตรทองคำ
พยาบาลวิชาชีพ
การบริการผู้ป่วยนอก
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้กันอย่างไม่รู้จบ
   
นางศุภรักษ์ แนววงศ์
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประครอง
ทำงานทุกอย่างที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ที่มีเสมอเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสาวมลิวัลย์ สาโรจน์
นักจัดการงานทั่วไป
กลุ่มงานเทคโนฯ
ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
นางสาวลดาพร แย้มทรัพย์
พนักงานธุรการ
รังสีวินิจฉัย
งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติให้เต็มความสามารถ "การทำงานไม่ว่าจะยากง่ายเพียงใด อดทน ขยัน ไม่ท้อถอย ย่อมประสบผลสำเร็จ และความเจริญความสำเร็จก็อยู่แค่เอื้อม"
   
นายยงยุทธ หวานแฉล้ม
นักวิชาการสาธารณสุข
สนับสนุนวิชาการ
---
นางสาววรพรรณ เตี๊ยะตาช้าง
พยาบาลวิชาชีพ
งานวิชาการพยาบาล
ตั้งใจทำงานในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
   
นางวริศรา คุ้มแว่น
เจ้าพนักงานธุรการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ความพยามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 
 
 

รายชื่อผู้รับการคัดเลือก รางวัลคนดี มีคุณธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

กลุ่มที่ 1  ข้าราชการ
นางสาวขวัญกมล นุชท่าโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
การมอง การฟัง การคิด การถาม เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เราควรพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา และปฏิบัตหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
นางสมศรี ทิพย์ประสบโชค
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
การบริการผู้ป่วยนอก
ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณภาพ คือ outcome ของการบริการ
   
นางสาวพัชรีย์ แสงทอง
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
งานวิชาการพยาบาล
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
นางภรณี ขาวอ่อน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
งานทรัพยากรบุคคล
ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน แต่อยู่ที่งานซึ้งเราทุ่มเทในเวลานั้นต่างหาก
   
นางสาวอุษณีย์ สุปรัชญา
นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประครอง
---
 
 
กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางอารีย์ คงบุญ
พนักงานธุรการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ซื่อสัตย์ในการทำงาน ตรงต่อเวลา ทำงานวันนี้ให้ดีที่สุด
นางสาวประนอม อ่อนแก้ว
นักจัดการงานทั่วไป
งานเวชระเบียน
บริการผู้ป่วยเปรียบเสมือนญาติของตัวเอง
   
นางสาววันชัย ศรีแสงสุข
พนักงานเก็บเอกสาร
กลุ่มงานโภชนวิทยา
ทำงานในหน้าที่ของตังเองให้ดีที่สุด
นางสาวสร้อยทิพย์ ตรียศกล
พยาบาลวิชาชีพ
งานวิชาการพยาบาล
รู้น้อยไม่เกี่ยงงาน คนเราหากมีความรู้น้อยไม่ท้อถอย หรือเลือกงานเพราะการทำงาน คือ หนทางเพิ่มความรู้และประสบการณ์
   
นางสมศรี บุญรอด
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
การบริการผู้ป่วยนอก
ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจองค์กร