บุลากรดีเด่นประจำเดือน กันยายน 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน กรกฏาคม 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน มิถุนายน 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน พฤษภาคม 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน เมษายน 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน มีนาคม 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน มกราคม 2557
บุลากรดีเด่นประจำเดือน ธันวาคม 2556
บุคลากรดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางพุทธวดี ควรชม
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
งานบริการผู้ป่วยใน
นางสาวสุจี กลัดทับทิม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางสาวกรรณิกา ยอดยิ่ง
บาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางรุ่งนภา หมอกเจริญพงศ์
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยใน
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน สิงหาคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางเฉลย คำแพง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
มีความเสียสละ รักองค์กร มาช่วยปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
นางณัฐกานต์  ยอดอุบล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
งานบริการผู้ป่วยใน
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ดูแลเอาใจใส่งาน มีความรับผิดชอบ รักองค์กร
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางปารณีย์ รัตนภาสุร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยใน
มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องมะเร็ง ด้านผู้ป่วยผ่าตัด
นางสาวรัชดา วงศ์ครุฑ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
มีความรู้ ความชำนาญในด้านระบบมะเร็งนรีเวชเป็นอย่างดี ช่วยงานในระบบ ECT Cervix และปฏิบัติงานดี
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางรุจาภา รักณรงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางพัชรา ช้างชัย
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
งานบริการผู้ป่วยใน
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางพรรณารี รุจิกัณหะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยใน
นางสาววาสนา ยิ้มแย้มโอฐ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน มิถุนายน 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางสาวสุลักษณา คงสุข
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางจิรวรรณ มายะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางสาววรัญญา ครองแก้ว
เภสัชกรชำนาญการ
กลุ่มงานเภสัชกรรม
นางดวงแข ชำนาญเมือง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 3  We are National Body
นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว
นายแพทย์
กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางวัลภา ชินบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาววาสนา แตงไทย
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางณัฐกฤตา พลังฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาธินกาญจน์ ลออเงิน
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน เมษายน 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางสาวกัลยา จันทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวสุกัญญา ใยเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
บริหารทั่วไป
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางสาวจริยา  สงวนไทร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวสุพัตรา ทุมเมืองปัก
พยาบาลวิชาชีพ
บริการผู้ป่วยนอก
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน มีนาคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางสาวจิรัญญา หลิจินตะ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางลำยอง ไกรฤทธิชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางสาวสุวรรณี วรรณศิโรรัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวนลินี แก้วดี
พยาบาลวิชาชีพ
บริการผู้ป่วยนอก
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางธีราพร หลาบเลิศบุญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยใน
นางสาววิมลพร ปาปะเถ
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นายชุมพล พีระทิพยมงคล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวอรวรรณ อารีย์
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ
งานบริการผู้ป่วยใน
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน มกราคม 2557
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นายชินกร นารัตน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวสาคร คงปาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยใน
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางนันทยา คณา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยใน
นางสาวอาภรณ์ พันทอง
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน ธันวาคม 2556
กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นางสาวสุภี ทองปาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางทัศนีย์ มณีดาษ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
งานบริการผู้ป่วยใน
   
   
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางกัณฑวรรณ ชุ่มเชื้อ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก
นางสาวจิราพร คนต่ำ
พยาบาลวิชาชีพ
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 

รายชื่อผู้รับการคัดเลือก บุคลากรดีเด่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

กลุ่มที่ 1  NCI Comes First
นายธงไชย อนุภาพประเสริฐ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางนพคุณ บุญยาศวิน
พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน
งานบริการผู้ป่วยนอก
   
 
กลุ่มที่ 2  We are Mr.Cancer
นางสาวสุมาลี นุชิต
นักโภชนาการปฎิบัติการ
กลุ่มงานเโภชวิทยา
นางกัลยา เชิญขวัญแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
งานบริการผู้ป่วยนอก