ดาวโหลดเอกสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานงานวิจัย
กลุ่มงานเภสัชกรรม
การนำเสนอยาเข้าสถาบันมะเร็งแห่งชาติประจำปีปฏิทิน 2563
  • เปิดรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงในการเสนอยาเข้าในบัญชียาของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 1)
    วันที่ 15 พฤษภาคม- 19 มิถุนายน 2563
  • เปิดรับเอกสารเสนอยาเข้าตามรายการที่ระบุในเอกสารหมายเลข 4 วันที่ 15 พฤษภาคม- 19 มิถุนายน 2563
  • หัวหน้ากลุ่มงาน หมายถึง หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง กับการดูแลผู้ป่วยเช่น กลุ่มงานเคมีบำบัด กลุ่มงานศัลยกรรม กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช กลุ่มงานรังสีรักษา เป็นต้น สามารถลงนามรับรองเสนอยาเข้าสถาบันมะเร็งได้
  • เภสัชกร หมายถึง เภสัชกรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่จำกัดว่าต้องเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม