ดาวโหลดเอกสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงินและบัญชี
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานงานวิจัย
 
Template PowerPoint NCI
Logo กรมการแพทย์ 81 ปี
  1. ขนาด 16:9 แบบที่ 1
  2. ขนาด 16:9 แบบที่ 2
  3. ขนาด 4:3 แบบที่ 1
  4. ขนาด 4:3 แบบที่ 2
Template PowerPoint NCI
Logo กรมการแพทย์
  1. ขนาด 16:9 แบบที่ 1
  2. ขนาด 16:9 แบบที่ 2
  3. ขนาด 4:3 แบบที่ 1
  4. ขนาด 4:3 แบบที่ 2