แนวทางการตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคมะเร็งเต้านม
1.
คำ นำ สารบัญ ชนิดของคำแนะนำ.pdf
2.
Flow chart (หน้าที่ 1-26).pdf
3.
แนว ทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทย .pdf
4.
แนว ทางการใช้เครื่องถ่ายภาพรังสีเต้านม (หน้าที่ 30-36).pdf
5.
แนว ทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยการผ่าตัด (หน้าที่ 37-52).pdf
6.
แนว ทางการรักษามะเร็งเต้านมโดยรังสีรักษา (หน้าที่ 53-63).pdf
7.
แนว ทางการรักษามะเร็งเต้านมระยะแรกด้วย Systemic therapy
8.
แนว ทางปฏิบัติทางพยาธิวิทยามะเร็งเต้านม (หน้าที่ 105-129).pdf
9.
แนว ทางการตรวจติดตามการรักษามะเร็งเต้านม (หน้าที่ 130-131).pdf
10.
TNM Staging System for Breast Cancer (AJCC) (หน้าที่ 133-.pdf
11.
คณะ ผู้จัดทำหนังสือแนวทางการตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคมะเร็ง.pdf