การตรวงเต้านมโดยบุคลากกรทางการแพทย์


การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์
(Clinical Breast Examination : CBE) EP1
การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์
(Clinical Breast Examination : CBE) EP2
การตรวจเต้านมโดยบุคลากรทางการแพทย์
(Clinical Breast Examination : CBE) EP3
 

********************************************