หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere (หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564

โครงการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10วัน)

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตรการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10วัน)
ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่