หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2565

โครงการแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ประกาศรับสมัคร โครงการแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน) (counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) ระหว่างวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2565

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24