หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.