หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2566

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่25
(Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) กำหนดจัดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2566
(รับจำนวนจำกัด)