พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 
  1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
  1. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565