ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นชัย Re-Acc 4 Merry Christmas

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญ..

อ่านต่อ
 

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัด
อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น23

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตร..

อ่านต่อ
 

ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร
เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลด้าน IT..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม “เสริมสร้างกำลังใจ ส่งมอบความสุขให้กับผู้ป่วย”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “เสริมสร้างกำลังใจ ส่งมอบความสุขให้กับผู้ป่วย” เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
นายแพทย์อดิศร วิตตางกูร ผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี
ครั้งที่ 5/2564..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุน
การดำเนินงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จากบริษัท เครือสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด..

อ่านต่อ
 

ประชุมขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

สถาบันมะเร็งแห่งชาติและคณะเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ร่วม
ประชุม ปรึกษาหารือแผนการดูแลรักษาผู้
ต้องขัง ที่มีความเสี่ยงหรือป่วยเป็นโรค
มะเร็ง..

อ่านต่อ
 

สัมภาษณ์สด..สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง

เรือเอกนายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “Healthy Day รันเวย์สุขภาพ”..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการกรมการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังคำชี้แจง
แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค จากบริษัท เอส บี อินเตอร์แลบ จำกัด

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท ..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม ติดตามและให้ข้อคิดเห็นในการ..

อ่านต่อ
             
 

ประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันรณรงค์
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ "โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ Cancer Anywhere"..

อ่านต่อ
 

“10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “10 ธันวาคม วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ”..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น..

อ่านต่อ
             
 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญเลี้ยง
พระ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยันว่า Ice Bathing ไม่ใช่วิธีรักษามะเร็ง

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนายการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ Ice Bathing ที่อ้างว่าสามารถรักษาโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมอวยพรวันเกิดประจำเดือนธันวาคม 2564

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมอวยพรวันเกิด ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งที่พักรักษา..

อ่านต่อ
 

ประชุมวางแผนการดำเนินงานและขับ
เคลื่อนนโยบาย Cancer Anywhere

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้บริหารและคณะ
ทำงานศูนย์บัญชาการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านโรคมะเร็งระดับชาติ..

อ่านต่อ
             
 

เตรียมความพร้อมการขอรับรองกระบวนการ
คุณภาพ Re-Acc 4

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยว
กับสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบัน..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิกนกโสภา จำนวน 200,000 บาท..

อ่านต่อ
 

ประชุมวางแผนและจัดทำTimeline การบริหารเครื่องมือแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมวางแผนและจัดทำ Timeline การบริหารเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง..

อ่านต่อ
             
 

Workshop การออกแบบ Modernized IPD

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมทำ Workshop การออกแบบ Modernized IPD..

อ่านต่อ
 

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม Service Plan..

อ่านต่อ
 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดี กับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในโอกาสเข้ารับประกาศเกียรติคุณ..

อ่านต่อ
 

ประชุมวางแผนและจัดทำTimeline การบริหารเครื่องมือแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมวางแผนและจัดทำ Timeline การบริหารเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง..

อ่านต่อ
             
 

เสวนา Lung Cancer Awareness Month 2021

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา Lung Cancer Awareness Month 2021..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HIS)

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนัก
ดิจิทัลการแพทย์และโรงพยาบาลเลิดสิน เยี่ยมศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
มะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท เบน ฟิล์ม จำกัด..

อ่านต่อ
 

ประชุมวางแผนและจัดทำTimeline การบริหารเครื่องมือแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมวางแผนและจัดทำ Timeline การบริหารเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง..

อ่านต่อ
             
 

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ประสานงาน ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Pfizer)..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยม สำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหาร..

อ่านต่อ
             
 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้า และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
 

วัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ส่งทีมบุคคลทางการแพทย์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19..

อ่านต่อ
 

สัมภาษณ์สด..มะเร็งเต้านม

พ.ญ.วิภาวี สรรพสิทธิ์วงศ์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งเต้านม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “Healthy Day รันเวย์สุขภาพ..

อ่านต่อ
 

รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 390 แกลลอน จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด..

อ่านต่อ
             
 

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ณ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19..

อ่านต่อ
 

บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนพิบูลอุปถัมถ์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2564 ภายใต้ธีม Seconds save lives – clean your hands! ..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด..

อ่านต่อ
             
 

พิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร..

อ่านต่อ
 

เปิดใช้งาน “หุ่นยนต์จัดยาและ ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดใช้งาน “หุ่นยนต์จัดยาและ ระบบจ่ายยาอัตโนมัติ” เพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว..

อ่านต่อ
 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมปรึกษาหารือ..

อ่านต่อ
 

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย..

อ่านต่อ
 

การประชุมปรึกษาหารือการพัฒนาระบบ ODS / MIS anywhere

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อม
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ (ODS) ..

อ่านต่อ
 

งานแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นประธานและเข้าร่วม ในพิธีแสดงมุทิตาจิตวาระเกษียณ
อายุราชการ ประจำปี 2564..

อ่านต่อ
 

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Tele Conference เพื่อติดตาม..

อ่านต่อ
             
 

เปิดใช้เครื่องฉายรังสีประสิทธิภาพสูง แห่งแรกจากงบประมาณรัฐบาลให้ 7 โรงพยาบาล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดการใช้เครื่องฉายรังสี..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จากนายแพทย์ศุภวัฒน์..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาคเงินสมทบทุน จัดซื้อเครื่องผลิตออกชิเจน

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะผู้บริหาร รับมอบบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องผลิตออกชิเจน..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนและ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน Owgels 5L จำนวน 1 เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจากปลายนิ้ว Fingertip Pulse Oximeter จำนวน 20 เครื่อง..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเจลแอลกอฮอร์ล้างมือ

คุณบิณฑ สินรุ่งเรือง และ คุณภัฌรา กลิ่นส่ง บริจาคเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 77% จำนวน 1,053 หลอด แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

โครงการ “ แบ่งปันรักผ่านสายโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ” ครั้งที่ 2

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ แบ่งปันรักผ่านสายโลหิต ฝ่าวิกฤติ COVID -19 ” ครั้งที่ 2..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาคเครื่องช่วยหายใจ High Flow

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเครื่องช่วยหายใจ High Flow จากชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 54..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง.

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงกรมการแพทย์ ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบชุด​ PPE

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดย นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบบริจาคชุด PPE..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดย นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนรับมอบบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE..

อ่านต่อ
 

รับมอบงบประมาณจัดซื้อ..

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมร้อยเรียงความดี สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ และ ห้องตรวจเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่..

อ่านต่อ
 

รับมอบ "ชุดป้องกันอันตรายจากรังสี"

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจ พร้อมคณะ รับมอบ "ชุดป้องกันอันตรายจากรังสี" จำนวน 17 ชุด มูลค่า 450,000 บาท จาก บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)

อ่านต่อ
             
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) จำนวน 2 เครื่อง..

อ่านต่อ
 

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย จาก นางสาวสาครทิพย์ หลงรอด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.ไอ.เอ็ม.ออดิตเตอร์ จำกัด..

อ่านต่อ
 

รับมอบชุด PPE

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และคณะ​ รับมอบชุด PPE ป้องกันเชื้อส่วนบุคคล จำนวน 250 ชุด จากคณะศิษย์เก่าราชวินิต รุ่นที่ 8..

อ่านต่อ
             
 

เรื่องน่ารู้ของมะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่ เป็นมะเร็งที่เกิดจาก การแบ่งตัวผิดปกติอของเนื้อเยื่อบริเวณรังไข่..

Youtube NCI Thailand
 

ความรู้เมื่อต้องเผชิญกับโรคมะเร็ง ep.01

#วันผู้รอดชีวิต
โดย พญ.ชุติมา สิมะสาธิตกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ประคับประคอง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 2/25

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมประชุมคณะ..

อ่านต่อ
 

ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมการจัด บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

คำแนะนำ "วัคซีน" และ "คนไข้มะเร็ง"

คนไข้กลุ่มไหนที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ...

อ่านต่อ
 

คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต
ANTI-CORRUPTION TOOLBOX

ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) และแอปพลิเคชั่น WE STRONG ของสำนัก ป.ป.ช.

อ่านต่อ
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารและเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหาร ซึ่งทรงปรุงด้วยพระองค์เอง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบรางวัล การประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบรางวัล การประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประกาศผลการประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021

ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัย โรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644..

อ่านต่อ
 

รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ลาน OPD

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ลาน OPD หน้าคลินิกรังสีรักษา ชั้น 1..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)..

อ่านต่อ
 

รับมอบพัดลมสนาม จำนวน 3 ตัว

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบพัดลมสนาม จำนวน 3 ตัว จากบริษัท พระราม 5 อะไหล่ จำกัด..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบ "ชุดศิลปะดูแลใจ"

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบ "ชุดศิลปะดูแลใจ" จำนวน 20 ชุด มูลค่า 50,000 บาท จาก บริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด..

อ่านต่อ
 

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำโครงการวิจัย​ “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อไวรัส SARS-CoV-2 หลังการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้ป่วยมะเร็ง”..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติร่วมใจฝ่าวิกฤติ Covid-19

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และโลหิตสำรอง..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร..

อ่านต่อ
             
 

ผอ.ส่วนสื่อสาร DSI เข้าพบและพูดคุย

เดินทางเข้าพบและพูดคุย​ กับนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากกรณีที่มี การแชร์ข่าวสารและข้อมูลผู้ป่วยโควิดชาย อายุ 62 ปี เสียชีวิต..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากร ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (ชุด PPE)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุด PPE Coverall จำนวน 80 ชุด จากคุณวรพล ณัฐพฤกษ์..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากร..

อ่านต่อ
 

ขยายเวลารับสมัคร
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ( แอ๊ด-คาราบาว)

ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021 เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมจัดตั้ง “Hospitel”เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียม..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมจัดตั้ง “Hospitel” เพื่อรองรับผู้ป่วย “โควิด-19”

นายแพทย์จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ดร.สุวภรณ์ แนวจำปา..

อ่านต่อ
             
 

อบรมการพัฒนารูปแบบการคัดกรองพันธุกรรม

นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการ..

อ่านต่อ
 

รับมอบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์..

อ่านต่อ
 

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2564

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ..

อ่านต่อ
 

ดูงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และทีมสหสาขา ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสาน เข้าศึกษาดูงาน..

อ่านต่อ
             
 

อบรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมาตรฐานฉบับใหม่

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม “การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานฉบับใหม่” ในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA..

อ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปี 2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ดับเพลิงเบื้องต้น..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 3,000,000 บาท จากมูลนิธิมาดามแป้ง โดยคุณนวลพรรณ ล่ำซำ..

อ่านต่อ
 

การให้บริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วย
มะเร็งและการสร้างความรอบรู้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี..

อ่านต่อ
 

เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบโล่และประกาศนียบัตร Green & Clean Hospital

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบโล่รางวัล Bangkok Green & Clean Hospital Plus (BKKGC+) ประจำปี 2562..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้งานโปรแกรม TCB Plus และ The one

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือในการส่งต่อผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้-20 เมษายน 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง..

รายละเอียด
 

มะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Testระดับชาติ เขตบริการสุขภาพที่8

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 8 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ จัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test..

อ่านต่อ
             
 

มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงการจัดระบบบริการ รังสีรักษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้อง..

อ่านต่อ
 

สัปดาห์ลดเค็ม

ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับใจและปรับตัว สัญญาณเตือนโรคไต..

อ่านต่อ
 

อบรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสำหรับพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ร่วมกับ ทีมนำทางคลินิก ECT Breast..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานระบบ HIS จากโรงพยาบาลสระบุรี

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี และคณะ..

อ่านต่อ
 

จัดระบบบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 2 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุม..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
จากบริษัท คอนเน็กซ์ชั่น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด..

อ่านต่อ
 

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับ คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี..

อ่านต่อ
             
 

การประชุม Refreshing course Cancer Anywhere เขตสุขภาพที่ 7

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 36,300 บาท..

อ่านต่อ
 

ประชุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านโรคมะเร็งผ่านเว็บไซต์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนา..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท
จากคุณสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร..

อ่านต่อ
             
 

หารือเรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อ ปรึกษาหารือและจัดทำคำแนะนำ..

อ่านต่อ
 

วิธีบริหารปอดด้วย Triflow

Triflow เป็นอุปกรณ์บริหารปอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจที่ถูกต้อง ป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดภาวะปอดแฟบ ปอดอักเสบ ปอดบวม และช่วยให้การทำงานของปอดเป็นปกติ

Youtube NCI Thailand
 

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ CancerAnywhere

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด..

อ่านต่อ
 

นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน และความปลอดภัยของหน่วยบริการ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

แสดงความยินดี กับบุคลากรขอสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายพรศักดิ์ เรืองจันทร์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น​
กรมการแพทย์ ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
 

ติดตามการดำเนินงานหน่วยให้บริการผู้ป่วยนอก

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
             
 

อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบกิจ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร..

อ่านต่อ
 

เรื่องน่ารู้ของ Cancer Anywhere

เรื่องน่ารู้ของ Cancer Anywhere โครงการโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Youtube NCI Thailand
 

รับมอบบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยี่ห้อ ด็อกเตอร์ คลีน รุ่นเทป จำนวน 9 ลัง มูลค่า 9,441 บาท จาก บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด..

อ่านต่อ
 

ชี้แจงแนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test ปี 2564

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการอบรม ชี้แจงแนวทาง..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก”

“4 กุมภาพันธ์” วันมะเร็งโลก World Cancer Day สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ภายใต้ธีม I am and l will ในรูปแบบ Virtual Event..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการในหัวข้อ “รู้สู้มะเร็ง” โดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ..

Youtube NCI Thailand
             
 

All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง

การใช้งาน All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง แหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก 7 กลุ่มสัญญาณอันตราย

Youtube NCI Thailand
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

แนวทางการจัดระบบบริการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงผ่านระบบ การประชุมทางไกล (WebEx)

อ่านต่อ
 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ( แอ๊ด-คาราบาว)

ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021 เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
             
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564..

อ่านต่อ
 

รับมอบอาหารกลางวัน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอาหารกลางวันจากนายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล หรือ ดีเจบุ๊กโกะ..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ร่วมกับ สรพ.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19 และการพัฒนามาตรฐาน..

อ่านต่อ
 

ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ประชุมปรึกษา..

อ่านต่อ
             
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชน

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..

อ่านต่อ
 

เปิดศูนย์ Mammogram & Ultrasound และ CT Scan พร้อมขยายเวลา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound) และศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอก และฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ ยี่ห้อ M-ONE ..

อ่านต่อ
 

ส่งมอบความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุข..

อ่านต่อ
             
 

การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทาง

ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาทะาง สาขาการยพาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 23..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

วัคซีน HPV ทางเลือกต้านมะเร็งปากมดลูก

เสวนาวิชาการ"วัคซีน HPV ทางเลือกต้านมะเร็งปากมดลูก" เนื่องใน มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2564

Youtube NCI Thailand
 

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์..

อ่านต่อ
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นางสาวรติรส จุลชาติ ผู้แทนพระองค์ เชิญเงินพระราชทาน..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย Cancer anywhere..

อ่านต่อ
 

รับฟังสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน..

อ่านต่อ
 

"มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม"

รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับเครือข่ายสถานพยาบาล ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรับรองนโยบาย "มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม"

Youtube NCI Thailand
 

ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับนโยบาย Cancer Anywhere

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับนโยบายมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้
ที่พร้อม..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ ปี 2563