ข่าวประชาสัมพันธ์
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “สุขใจ สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2564”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “สุขใจ สุขขี สวัสดีปีใหม่ 2564” โดยมีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด์

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด จากบริษัท พี.เค.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการ 2564

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม​ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์​ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

ประชุมซ้อมแผน BCP ร่วมกับกรมการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมฝึกซ้อมแผนประคองกิจการ (Business continuity Plan : BCP) ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise หน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 
             
 

ประชุมชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
รุ่นที่ 3

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ "การชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

ประชุมรับฟังคำชี้แจงการซ้อมแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมรับฟังคำ
ชี้แจงการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน บริการทางการแพทย์ ต่อสภาวะวิกฤตของ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ COVID-19..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมระบบบริการรองรับ สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จัดประชุมวาระเร่งด่วนการเตรียม ความพร้อมระบบให้บริการ..

อ่านต่อ
 

Innovation Towards A Cancer-Free Nation

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมรับฟังแนวคิด "นวัตกรรมต้านภัยมะเร็ง"..

อ่านต่อ
             
 

การจัดทำแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการบริหาร

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรสายสนับสนุนเชิงระบบ..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม
การแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
ชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ​ รุ่นทึ่ 1​..

อ่านต่อ
 

DMS Cancer Prevention Day เนื่องในวันต่อต้านมะเร็งแห่งชาติ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม DMS Cancer Prevention Day

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ..

อ่านต่อ
             
 

พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็น องค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ 2..

อ่านต่อ
 

ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง แก่บุคลากรกรมการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อม“มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมปรึกษาหารือและเตรียม ความพร้อมหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่น1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ ความเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ 1..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินเทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 457,000 บาท

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินเทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จากมูลนิธิกนก-โสภา จำนวน 200,000 บาท..

อ่านต่อ
 

เสริมสร้างองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรม เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ..

อ่านต่อ
 

มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย “มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม”..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 5/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ทีมพัฒนาคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

รับมอบวิกผมสำหรับผู้ป่วย ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผม จำนวน 261 ชิ้น จากคุณนพอนันต์ สิริรังสีเพชร..

อ่านต่อ
 

เตรียมพร้อมรับนโยบายมะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรม “Voice of Liver ฟังเสียงตับรับมือมะเร็ง”

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Voice of Liver ฟังเสียงตับรับมือมะเร็ง” ซึ่งจัดโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

พฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ ต้านภัยมะเร็งปอด

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พฤศจิกายนเดือนแห่งการรณรงค์ ต้านภัยมะเร็งปอด” ..

อ่านต่อ
 

งานประชุมวิชาการ
เพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งบทความ ประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2563 ก้าวไปข้างหน้า สร้างระบบเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย

รายละเอียด
 
 

รับมอบเงินบริจาคและหมวกผ้า สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก รับมอบเงินบริจาคและหมวกผ้าใยกัญชง จำนวน 100 ใบ

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรม INNOVATORS STOP CANCER

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม..

อ่านต่อ
 

เข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านลูกค้าสัมพันธ์ และจัดหารายได้ พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับและ
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับ
และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยม สถาบันฝึกอบรมกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน ช่วยเหลือผู้ป่วย

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร..

อ่านต่อ
 

รับมอบผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบชุดชั้นในและเต้านมเทียม จากโครงการวาโก้โบว์ชมพู..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 13 ข้อแนะนำ ส่งเสริมจาก “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
             
 

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ตุลาคม.เดือนแห่งการรณรงค์
ต้านภัยมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี 2563 ภายใต้ธีม “สุขอนามัยสำหรับคุณ..

อ่านต่อ
 

เปิดตลาดนัดวิจัย NCI RESEARCH FORUM

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดตลาดนัดวิจัย NCI RESEARCH FORUM..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 12 การเข้ารับบริการที่ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
             
 

NCI TALK : ตอนที่ 11 ปัจจุบันเป็น “มะเร็ง” มีโอกาสรอดสูงไหม

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
 

กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2563 World Hospice & Palliative Care day 2020..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงาน

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับอาจารย์และ คณะผู้เข้ารับการอบรม..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 10 update บริการใหม่ๆ

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
             
 

NCI TALK : ตอนที่ 9 ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย คุณตา - สุรางคณา สุนทรพนาเวช

Youtube NCI Thailand
 

การใช้พื้นที่ร่วมกันของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยา

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมเป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษา..

อ่านต่อ
 

นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
การดูแลแบบประคับประคอง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง ร่วมนำเสนอผลงาน..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาค

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินเทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากบริษัท แบลคมอร์ส จำกัด และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด..

อ่านต่อ
             
 

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศในชีวิตประจำวัน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

งานเกษียณ 63

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต พร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ อายุราชการ..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 8 ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย คุณเอก – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

Youtube NCI Thailand
 

NCI TALK : ตอนที่ 7 มะเร็งระยะสุดท้าย คืออะไร

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
             
 

ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานระบบ การบริหารจัดการระบบทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนางณิชานันท์ ชะเอม รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันสิรินธร..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 6 มะเร็ง รู้ไว รักษาหายได้ สมัยนี้ไม่น่ากลัว

โดย คุณตา - สุรางคณา สุนทรพนาเวช

Youtube NCI Thailand
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล 2P Safety

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตร “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล 2P Safety” ผ่านระบบ Virtual Conference..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : ตอนที่ 5 ความสงบ สบายในวาระสุดท้ายของชีวิต

โดย คุณเอก – ธเนศ วรากุลนุเคราะห

Youtube NCI Thailand
             
 

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี..

อ่านต่อ
 

มะเร็งกับความเชื่อ

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
 

NCI TALK : ตอนที่ 4 การเยี่ยมผู้ป่วยเพื่อสร้างความสบายใจ

โดย คุณเอก – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

Youtube NCI Thailand
 

NCI TALK : ตอนที่ 3 การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคุณตา - สุรางคณา สุนทรพนาเวช..

Youtube NCI Thailand
             
 

ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน้าที่และ อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ตามหนังสือสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร 0011.3/ว 62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 แจ้งให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติทราบว่า..

อ่านต่อ
 

รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ป่วยติดเตียง..

อ่านต่อ
 

ผอ. รับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัล การศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตรจบการอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง..

อ่านต่อ
 

NCI TALK : การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ตอนที่ 2 การดูแลแบบ “ประคับประคอง” เป็นอย่างไร

โดย นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ...

Youtube NCI Thailand
             
 

NCI TALK : การดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ตอนที่ 1 “มะเร็งระยะสุดท้าย” คืออะไร

โดย นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ...

Youtube NCI Thailand
 

ให้สัมภาษณ์ประเด็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในรายการโหนกระแส

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมให้สัมภาษณ์ประเด็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในรายการโหนกระแส..

อ่านต่อ
 

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ประเด็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และแพทย์หญิงวรางคณา โกละกะ..

อ่านต่อ
 

โครงการ "ประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการ "ประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม"..

อ่านต่อ
             
 

IC ประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2563

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีมป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ (IC) ประชุมปรึกษาหารือ..

อ่านต่อ
 

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม”..

อ่านต่อ
 

จัดอบรม Basic Principle of Colposcopy...เขตสุขภาพที่ 5

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ชมรมคอลโปสโคปีและพยาธิ สภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle of Colposcopy and Management..

อ่านต่อ
 

ติดตามความก้าวหน้าก่อนการประชุม โครงการมะเร็งสัญจร 7+1

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง..

อ่านต่อ
             
 

ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด B แก่บุคลากร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ ชนิด B แก่บุคลากรที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปี..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
 

ทีม ECT Gynae ดำเนินการตามรอยกระบวนการ ดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

คณะกรรมการทีม ECT Gynae สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแล ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก เพื่อประเมินประสิทธิภาพ..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้อง
ปฏิบัติการทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา จากคณะอนุกรรมการ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบหมวกสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบหมวกจากบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ
จากสมาคมส่งเสริมคุณภาพ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตัดสินกลุ่มคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
             
 

ร่วมนำเสนอผลงานในงานมหกรรม
คุณภาพภาคราชการและโรงพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งทีมบุคลากรร่วมนำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
 

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ
เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
             
 

ออกหน่วยให้บริการประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยคัดกรองและให้บริการ
ทางการแพทย์แก่ประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติพร้อมลง
พื้นที่ร่วมประชุมจังหวัดระยอง

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์คณะผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน
ระบบสื่อสารทางไกล

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่าน ระบบสื่อสารทางไกล Virtual conference..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วิชาการพยาบาลรากฐาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

ออกหน่วยคัดกรองประชาชนใน กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ออกหน่วยคัดกรองประชาชนใน
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ..

อ่านต่อ
             
 

อบรมฟื้นฟูการให้คำปรึกษาทางการพยาบาล

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฟื้นฟู..

อ่านต่อ
 

รับมอบถุงกระดาษสำหรับใส่ยากลับบ้าน

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รับมอบถุงกระดาษ จากบริษัท ติยะ มาสเตอร์..

อ่านต่อ
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน..

อ่านต่อ
 

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการเยี่ยม
สำรวจ เพื่อเฝ้าระวังหลังการ
รับรองกระบวนการคุณภาพ
(Surveillance Survey)..

อ่านต่อ
             
 

การให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน
(Home Chemotherapy)

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

Youtube NCI Thailand
 

ประกาศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ในสถานการณ์ COVID-19

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 

การประชุม NCI Liver Center WEBINAR

NCI Liver Center Webinar
Laparoscopic Liver Parenchymal
Transection 7 August 2020..

Register
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ดำเนินการตามรอยกระบวนการดูแล
ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
             
 

เตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ
เพื่อเฝ้าระวัง

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง..

อ่านต่อ
 

รับมอบชุดชั้นในยางพารา

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับมอบชุดชั้นในยางพารา
จาก บริษัท สายสมร เทรดดิ้ง จำกัด..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

 

             
 

คณะกรรมการทีม IC ประชุมติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยคณะกรรมการทีมป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ..

อ่านต่อ
 

NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดกิจกรรม NCI ใส่ใจรักษ์สุขภาพ..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน
วิชาการพยาบาลรากฐาน

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล
กล่าวต้อนรับนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต..

อ่านต่อ
 

อบรมการทำ CQI อย่างยั่งยืน

นายแพทย์ศุภกร พิทักษ์การกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้า
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
กล่าวต้อนรับอาจารย์อัฏฐพร..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ