วิสัยทัศน์
สถาบัน ชั้นนำด้านโรคมะเร็งระดับชาติ
 
พันธกิจ
ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรค มะเร็ง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเหมาะสม
 
ความหมายตราสัญลักษณ์

โรคมะเร็ง (Cancer) มีรากศัพท์เดิมเป็นภาษาละติดจากคำวา Kancer แปลว่า “ปู” เนื่องจากเซลล์มะเร็งสามารถจับติดกับเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายอย่างเหนียวแน่นคล้ายกับก้ามปู และยังลุกลามไปพร้อมที่จะเดินไปยังทิศทาง ใดก็ได้ ดังนั้นจึงใช้ “ปู” เป็นสัญลักษณ์แทน “โรคมะเร็ง”
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสถาบันมะเร็ง แห่งชาติใช้รูปทรงของก้ามปูแทนตัวปู โดยจัดวางเป็น ลักษณะของหัวใจ สื่อความหมายว่า “สถาบันมะเร็งแห่งชาติใส่ใจ ในการให้บริการแก่ประชาชน” ส่วนทิศทางของก้ามปูที่พุ่งออกจากศูนย์กลางแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการกระจายความรู้สู่ ประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ อย่างทั่วถึง สีชมพูเป็นสีของวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาทรงเปิดอาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2511 และ ฯพณฯ คุณพระบำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอบรมราชานุญาตพระราชทานถือเอา วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ