ศุนย์ ข้อมูลข่าวสาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วย งานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลบะโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสสารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ชั้น 2 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
ขั้นตอนการให้บริการ
การ บริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
     ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของสถาบันมะเร็งแห่งชาติดำเนินงานโดยฝ่าย บริหารทั่วไป ตั้งอยู่ห้องประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 2 ในอาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำ แนะนำแก่ผู้มา สอบถามและค้นคว้า ดังนี้
     1. นางสาวบุหงา ดุลยสิทธิ์
     2. นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด
     3. นางรัชดา เหลืองเรืองบาน
 
เอกสารที่นำมา เก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่
  • แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ดำเนินการ
  • คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว สารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
  • โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
  • เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน
 
ขั้นตอนการให้ บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดเผย ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิของ ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ขั้นตอนการ ดำเนินการ ความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน
คู่มือการให้บริการประชาชน