พญ.วรางคณา โกละกะ
กลุ่มงานแพทยศาสตรศึกษาและฝึกอบรม
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางวรางคณา โกละกะ
หัวหน้างานหลักสูตรและฝึกอบรม
นายวรินทร์ อาชววาณิชกุล
หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์
นายพร้อมวงศ์ งามวุฒิวงศ์

หัวหน้างานพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอน

นางวรางคณา โกละกะ

หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

นางสาวกาญจนา ทองคำ

หัวหน้างานประสานฝึกอบรม

    ย้อนกลับ