นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศร
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี
หัวหน้างานคลินิกและนวัตกรรม
นางสาวจรัญญา งามขำ
หัวหน้างานวิจัยพื้นฐาน
นางสาวกฤติกา บุญมาก

หัวหน้างานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

นางสาวนันทนา มีศิริพันธุ์  

หัวหน้างานประสานการวิจัย

นางสาวอุไรวรรณ คมไพบูลย์กิจ หัวหน้างานคลินิกนักวิจัย
    ย้อนกลับ