พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวจิราวดี ร่วมเจริญชัย
หัวหน้างานพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG)
นางสาวอรัฐา ตันติโชติ
หัวหน้างานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง (KM) และห้องสมุด
นางสาวชญานุตม์ รัตตดิลก
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นายพรศักดิ์ เรืองจันทร์   หัวหน้างานโสตทัศนอุปกรณ์และการถ่ายทอด
    ย้อนกลับ