นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช
กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางรังสิยา บัวส้ม   หัวหน้างานบริหารสารสนเทศทางการแพทย์
นางรังสิยา บัวส้ม   หัวหน้างานเวชระเบียนและฐานข้อมูลโรคมะเร็ง
  หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายธงไชย อนุภาพประเสริฐ 

หัวหน้างานอุปกรณ์โครงสร้างดิจิทัลการแพทย์

    ย้อนกลับ