นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์     หัวหน้างานประกันสุขภาพ
นางเพ็ญพร พรรณา     หัวหน้างานบริหารคลังเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์
นางสาวรุ่งทิวา ทาแปงพรม   หัวหน้างานตรวจสอบสิทธิ์
    ย้อนกลับ