นางสาวบุหงา ดุลยสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
(ประกอบไปด้วยงาน)
นายชัยชนะ พันธุ์วิชัย    หัวหน้างานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์
นายโชคชัย พุทธสอน   หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก
นางสาวธนิตา ช่างเหล็ก  หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยใน
    ย้อนกลับ