นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์
หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษา
(ประกอบไปด้วยงาน)
นางสาวเพชรรัตน์ หาญอุทัยรัศมี     หัวหน้างานรังสีระยะใกล้
นางอัจจิมา ชลไพศาล หัวหน้างานรังสีระยะไกล
นายสมศักดิ์ เขื่อนชนะ  หัวหน้างานฟิสิกส์และรังสีการแพทย์
นางสาวศิริกันยา จงเสถียรธรรม หัวหน้างานวิจัยและวิชาการด้านรังสีรักษา
    ย้อนกลับ