คณะกรรมการบริหารหน่วยบริการ
นพ.สกานต์ บุนนาค
นพ.ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์
นายโชคชัย สุขเหลือง
น.ส.อรสา อัครวัชรางกูร
ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์
น.ส.วรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ
นางนิตยา เจือนาค
นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ

น.ส.อนงค์นาฎ

เอี่ยมสอาด
น.ส.สุวิดา โคตรหานาม
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านคลินิกพิเศษ
นพ.ภูวศิษฐ์ วรารัฐเรืองวุฒิ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นายอนุพงษ์ ไชยมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาการบริการ
นางสาวพรรณทิพา บุญส่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร
นายนรินทร์ เจษฎาภูริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นพ.โสฬส

อนุชปรีดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ผู้ป่วยใน
พญ.วรางคณา โกละกะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์ผู้ป่วยนอก
พญ.ชญานิษฐ์ ศิริไสย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล
พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศการแพทย์
นางรังสิยา บัวส้ม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารคลังสินค้าและโลจิสติกส์

นางเพ็ญพร

พรรณา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประกันสุขภาพ

นางสาวอังศวีร์

ภณทองสมพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล

นางสาวศุภรักษ์

แนววงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเขตสุขภาพ

เรือเอกอารยะ

อดุลพันธุ์
 
รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ด้านการแพทย์
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล
รองผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
นายโชคชัย สุขเหลือง นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง
    (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด)
2.กลุ่มงานการเงินและบัญชี
   (นางสาววรารัตน์ กันอรุณภูวิสิฐ)
3.กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
   (นางนิตยา เจือนาค)
4.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
  (นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด) รักษาการ
5.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
   (นายโชคชัย สุขเหลือง)
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
2.กลุ่มงานศัลยศาสตร์
   (นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว)
3.กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
  (พญ.อรชร เอี่ยมอารีรัตน์)
4.กลุ่มงานอายุรศาสตร์
  (นพ.โสฬส อนุชปรีดา)
5.กลุ่มงานเคมีบำบัด
  (พญ.กนกพร ใจสถาพร )
6.กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
7.กลุ่มงานรังสีรักษา
   (นพ.พีรวิชญ์ ทัพวงษ์)
8.กลุ่มงานรังสีวินิจฉัยและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์
   (พญ.ศราวรรณ ศรีวานิชวิพัฒน์)
9.กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
  (พญ.อนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์)
10.กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์
   (นางอารีย์ ประสิทธิพยงค์)
11.กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง
   (พญ.ชุติมา สิมะสาธิตกุล)
12.กลุ่มงานทันตกรรม
   (ทญ.กัทลี กิตติประสาร)
13.กลุ่มงานเภสัชกรรม
   (นางสาววรัญญา ครองแก้ว)
14.กลุ่มงานโภชนศาสตร์
  (พญ.ณัษฐา พิภพไชยาสิทธิ์)
15.กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
   (นางสาวบุหงา ดุลยสิทธิ์)
  (นางพรจันทร์ สัยละมัย)
2.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
  (นางอนันทิยา พุ่มเพ็ชร)
3.กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน
   (นางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์)
1.กลุ่มงานประกันสุขภาพ
   (นางสาวอังศวีร์ ภณทองสมพงษ์)
2.กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์
   (นพ.เอกภพ แสงอริยวนิช)
3.กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
    (นพ.ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี)
4.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
   (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)
5.กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์
  (นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล)