NCI Green & Clean Hospital
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
             
 
 
 
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

การรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้านอนามัย..

อ่านต่อ
 
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “NCI สุขสันต์วันลอยกระทง” ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม..

อ่านต่อ
 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยในเมืองและชนบท

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมบุคลากรร่วมจัดนิทรรศการ..

อ่านต่อ
             
 

รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล..

อ่านต่อ
 
 

มหกรรมคุณภาพ CQI ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 
 

มหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดมหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี...

อ่านต่อ
 
 

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดบรรยายให้ความรู้ Green & Clean Hospital...

อ่านต่อ