แนะนำเว็บไซด์ศูนย์ ประสานราชการใสสะอาด
หน้าแรกใสสะอาด ศูนย์ใสสะอาด รายงาน/แผ่นพับ นโยบาย มาตราฐาน คุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินงาน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เว็บไซต์แนะนำ

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ
http://nccc.thaigov.net

ประเทศไทยใสสะอาด
http://www.fact.or.th

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.)
http://www.ocsc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.)
http://www.opdc.go.th

ศูนย์ดำรงธรรม Call Center ร่วมการทรางมหาดไทย
http://www.khonthai.com/callcenterMOI/callcenter.htm