การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
หน้าแรกใสสะอาด ศูนย์ใสสะอาด รายงาน/แผ่นพับ นโยบาย มาตราฐาน คุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินงาน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เว็บไซต์แนะนำ
โครงสร้าง/ข้อมูลผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
 • แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 • ถามตอบ
อำนาจหน้าที่/ข้อมูลติดต่อ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนดําเนินงานประจําปี
 • รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
คู่มือหรือแนวทางการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ หรือผู้ที่มาติดต่อ
การให้บริการ
แผน/ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
 • รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
การจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ/ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ/รายงานการจัดซื้อพัสดุ ประกาศต่างๆ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
รายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต สถาบันมะเร็งแห่งชาติ