การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
หน้าแรกใสสะอาด ศูนย์ใสสะอาด รายงาน/แผ่นพับ นโยบาย มาตราฐาน คุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินงาน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เว็บไซต์แนะนำ
รายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ข้อมูลพื้นฐาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนดําเนินงาน
 • แผนดําเนินงานประจําปี
 • รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
การปฎิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
 • รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
 • การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ