ศูนย์ใสสะอาด
หน้าแรกใสสะอาด ศูนย์ใสสะอาด รายงาน/แผ่นพับ นโยบาย มาตราฐาน คุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินงาน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เว็บไซต์แนะนำ

ทำไม? ต้องมี ศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด

เหตุผลที่ต้องมีการจัดตั้งศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด เนื่องจาก : ตามที่กรมการแพทย์ ได้ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2548 กับสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มีตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ ความสำเร็จการดำเนินการ ตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการสอดคล้องตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติการเบื้องต้น ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และแนวทางดำเนินการตามมาตราการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยกรมการแพทย์ ได้กำหนดให้ส่วน ราชการต้องจัดให้มี ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด โดยกองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ใน การรับผิดชอบ เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานบุคคล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ของหน่วยงานต่างๆ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเป็นการมุ่งที่จะพัฒนาคน พัฒนาจิตสำนึกที่ดี พัฒนาคุณภาพคน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ทั้งใน ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ โดยเป็นการดึงพลังส่วนดีของคนมาไว้ควบคู่กับพลังทางสังคม มีการ สร้างสิ่งแรงจูงใจให้กระทำดี ซื่อสัตย์ และสร้างเกราะป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย

หน้าที่ของ ศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด ทำอะไร?

หน้าที่ศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใสสะอาด
ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการศูนย์ราชการใสสะอาด กรมการแพทย์

คณะกรรมการ และคณะทำงานศุนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด

เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด
คณะทำงานศูนย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติใสสะอาด ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประธานคณะทำงาน
3. รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ รองประธานคณะทำงาน
4. รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ คณะทำงาน
5. รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ คณะทำงาน
6. ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน คณะทำงาน
7. ผู้แทนศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการ คณะทำงาน
8. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม คณะทำงาน
9. หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทำงาน
10. หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทำงาน
11. หัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คณะทำงาน
12. หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา คณะทำงาน
13. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทำงาน
14. นางสาวสมพร ปัญญาประทีป คณะทำงาน
15. นางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานและเลขานุการ
โดยคณะทำงานมีหน้าที่ ดังนี้
1. วางระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตามมาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดี
2. พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
3. ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิดความโปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมค่านิยมสร้างสรรค์และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
5. สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์การทุจริตและการประพฤติมิชอบ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์สถาบัน มะเร็งแห่งชาติใสสะอาด..ทำอะไรบ้าง? ในปี 2551

1. ปีงบประมาณ 2551
จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
ราชการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
- ครังที่ 1 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - เมษายน 2551)
- ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - มิถุนายน 2551)
- ครั้งที่ 3 (ตั้งแต่ ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

2. เผยแพร่แผ่นพับศูนย์ราชการใสสะอาด

3. จัดทำแบบสอบถามว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ เริ่ม 30 กันายายน 2550 - ตุลาคม 2551

ศูนย์สถาบัน มะเร็งแห่งชาติใสสะอาด จะทำอะไร?

สิ่งที่เจ้าหน้าที่ควรรู้เกี่ยวกับ ราชการใสสะอาด

1. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นคุณธรรมประจำใจที่จัดทำขึ้นให้เจ้าหน้าที่ของ รัฐพึงยึดถือเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ ให้งานภาครัฐบังเกิดผลตามแนวทางของแผน ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติมี 5 ประการดังนี้

1) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage) โดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ความชอบธรรม ความเสียสละ หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพล
2) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity & Responsibility) ปฏิบัติ หน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน และมีความรับผิดชอบต่องานใน หน้าที่ ต่อผลงาน ต่อองค์การและต่อประชาชน
3) โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency & Accountability) ปรับปรุง กลไกและวิธีการทำงานให้มีความชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และพร้อม เปิดเผยข้อมูลอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย
4) ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination) ให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง ด้วยความมีน้ำใจ เมตตา
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลงานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม โดย ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. คุณธรรม และจริยธรรม

1) ซื่อสัตย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
2) รับผิดชอบ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
3) คิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4) มีจรรยา ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5) สามัคคี ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป ยึดหลักความมีส่วนร่วม เน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี


3. หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ทั้ง 6 ประการ ได้แก่

1) หลักนิติธรรม การใช้กฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับได้ ไม่ตามกระแสหรือ อำนาจตัวบุคคล และเสมอภาค
2) หลักคุณธรรม การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ประพฤติเป็นตัวอย่างแก่สังคม ด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน
3) หลักความโปร่งใส การทำงานโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้
4) หลักความมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม รับรู้ เสนอความเห็น
5) หลักความรับผิดชอบ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ สังคม มุ่งแก้ไขปัญหา กล้ายอมรับผลการกระทำของตน
6) หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์ สูงสุด

ถ้า...พบเห็นการ ทุจริตไม่ซื่อสัตย์ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ภายใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
แจ้งได้ที่

1. ศูนย์โอเปอเรเตอร์ 02-3547025 กด 0
2. อิเลคทรอนิกส์ (e-mail) www.nci.go.th
3. ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ. ติวานนท์ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตู้ ปณ 208 ปณจ. นนทบุรี
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์ราชการใสสะอาด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
5. ส่งจดหมายมาที่สำนักผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 268/1 ถ. พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400