สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ใสสะอาด
หน้าแรกใสสะอาด ศูนย์ใสสะอาด รายงาน/แผ่นพับ นโยบาย มาตราฐาน คุณธรรม จริยธรรม
การดำเนินงาน ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เว็บไซต์แนะนำ

คำแถลงนโยบายของคณะ รัฐมนตรี

ตาม ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดกำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาดและรายงานผลเป็นรายปี และต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ได้รับทราบรายงานดังกล่าวประจำปี 2546 ซึ่งมีแนวทาง ดำเนินการสำหรับปี 2548 ให้สร้างมาตรการจูงใจและกำหนดบทลงโทษ โดยประสานกับสำนักงบประมาณและสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้การสร้างราชการ ใสสะอาด เป็นเงื่อนไขในการจัดสรรหรือลดสัดส่วน การจัดสรรงบประมาณประจำปี หรือการขอรับหรือตัดสิทธิ์การขอรับเงินรางวัลประจำปี นั้น

โดยที่ขณะนี้รัฐบาล ได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนในการทำสงครามกับคอร์รัปชันและคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้น ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ ประกอบกับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546ส่งผลโดยตรง ให้ส่วนราชการและ หน่วยงานของรัฐต้องเร่งสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และ ส่งเสริมค่านิยม เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แก้กฎระเบียบ ที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีบริหารงานบุคคลตาม ระบบ คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตาม มาตรการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เป็นแบบอย่าง
เพื่อ ให้บรรลุผลตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างราชการใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยประสานงาน การรายงานผลเรื่องการสร้างราชการใสสะอาด รวมทั้งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมาตรการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติ การเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ จึงขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างราชการใสสะอาด อีกทั้งคำแถลงของคณะรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาในวันพุธ
ที่ 23 มีนาคม 2548นโยบายข้อ 6 วรรค 1 การที่ประเทศ จะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมีสังคมที่สงบสุขจะต้องมีพื้นฐานของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะความโปร่งใส และ ปลอดความทุจริตในทุกระดับ และทุก วงการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะวรรค 7 รัฐบาลจะดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบราชการที่โปร่งใสและสะอาด โดยการวางระบบการตรวจสอบ และประเมิน ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า พัฒนากระบวนการติดตามตรวจสอบลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการจ่ายเงินแผ่นดินให้เกิด ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและปลูกฝัง จิตสำนึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วม กันต่อต้าน การทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ง กรมการแพทย์ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลในการ ป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบโดยได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้เพื่อ เป็นคู่มือของหน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์กรมการแพทย์ใสสะอาดและ เป็นคู่มือของศูนย์ประสานราชการ ใสสะอาด กรมการแพทย์ ในการติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานโดยให้หน่วยงานรายงานให้ศูนย์ฯ ทราบภายใน ระยะเวลาที่กำหนดเพื่อศูนย์ฯ จะได้รวบรวม วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ และรายงานต่อไปยังคณะรัฐมนตรีโดยผ่านสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกปี