บุคลากรดีเด่นประจำปี 2564
ข้าราชการ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ,ประเภททั่วไป
ระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ,ระดับอาวุโส ,ทักษะพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ ไวพรรทา
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
 
นางจิรันดา ไกรฤทธิชัย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวชญานิษฐ์ ศิริไสย
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
นางสุกัญญา ยังหอกิจไพศาล
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
 
ข้าราชการ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ,ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติการ,ระดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน
นางเพ็ญพร พรรณา
เภสัชกรปฏิบัติการ
 
นายธรรมปพน พุทธคำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
นางสงัด แสนจันทร์
พนักงานบริการ
 
• บุคลากรดีเด่นประจำเดือน ปี2557
• รางวัลคนดีมีคุณธรรม ปี2557