ประชุมวางแผนการดำเนินงานและขับ
เคลื่อนนโยบาย Cancer Anywhere

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผู้บริหารและคณะ
ทำงานศูนย์บัญชาการขับเคลื่อนนโยบาย
ด้านโรคมะเร็งระดับชาติ..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมการขอรับรองกระบวนการ
คุณภาพ Re-Acc 4

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์เกี่ยว
กับสถานการณ์โรคมะเร็งในปัจจุบัน..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคจากมูลนิธิกนกโสภา จำนวน 200,000 บาท..

อ่านต่อ
 
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอปิดรับสมัครอบรม เนื่องจากผู้เข้ารับการสมัครอบรมเต็มจำนวน ทั้ง 2 รุ่น
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรค
มะเร็งตามโครงการ Cancer anywhere
(หลักสูตรฟื้นฟู 2 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI