โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากร จากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน..

อ่านต่อ
 

รับการเยี่ยมสำรวจ Re-Accreditation
ครั้งที่ 4

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ และคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

เปิดรับลงทะเบียน เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 รอบที่1 (ฉีดเดือนมกราคม 2565) ด้วยวัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca..

รายละเอียด
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 
 

ภารกิจด้านการพยาบาลสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24 สอบสัมภาษณ์ผ่าน
ระบบออนไลน์..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI