Download เอกสารเผยแพร่ความรู้โรคมะเร็ง
การปฏิบัติตนของผู้ป่วยก่อนและหลังการให้ยาระงับความรู้สึก

>> Download PDF

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง

>> Download PDF

       
คู่มือการใช้เครื่องมือวัดข้อไหล่ตนเอง

>> Download PDF

 

ท่าบริหารป้องกันข้อไหล่ติดในผู้ป่วยผ่าตัดเต้านม

>> Download PDF

       
บุหรี่กับการเกิดมะเร็ง

>> Download PDF

ผักครึ่งอย่างอื่นครึ่ง

>> Download PDF

       
มะเร็งกระเพาะอาหาร

>> Download PDF

มะเร็งกล่องเสียง

>> Download PDF

       
มะเร็งช่องปาก

>> Download PDF

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

>> Download PDF

       
มะเร็งต่อมลูกหมาก

>> Download PDF

มะเร็งตับ

>> Download PDF

       
มะเร็งปอด

>> Download PDF

มะเร็งปากมดลูกศัตรูตัวร้ายของผู้หญิง

>> Download PDF

       
มะเร็งผิวหนัง

>> Download PDF

มะเร็งโพรงหลังจมูก

>> Download PDF

       
มะเร็งเม็ดเลือดขาว

>> Download PDF

มะเร็งรังไข่

>> Download PDF

       
มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

>> Download PDF

มะเร็งหลอดอาหาร

>> Download PDF

       
มะเร็ง ปากมดลูก

>> Download PDF

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

>> Download PDF

       
9 เคล็ดลับอาหารต้านมะเร็ง

>> Download PDF

 

7 สัญญาณอันตราย ของโรคมะเร็ง

>> Download PDF

       
5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

>> Download PDF

 

รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

>> Download PDF