DSC : มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
บทความ "รู้ทันมะเร็ง" เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ปรับปรุง 22 ต.ค. 62)
VDO เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ปรับปรุง 19 พ.ย. 62)
PDF Files เรื่อง มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ปรับปรุง 31 ต.ค. 62)