Page 3 - สารก่อมะเร็งที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
P. 3

จุดเรม่ิ ตน้ ของมะเรง็ เกิดจากการกลายพนั ธุ์ระดับยนี (genetic mutation)

ในปัจจุบนั จากการศึกษาขอ้ มูลยังไมส่ ามารถระบไุ ด้ชดั เจนว่าสาเหตขุ องการ
เกดิ โรคมะเร็งน้นั เกิดขนึ้ จากสาเหตุใดเพยี งสาเหตเุ ดียว แตเ่ ช่อื ว่านา่ จะมาจาก

  สาเหตุหรอื ปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกนั โดยแบง่ เปน็ 2 กลุ่มหลัก คอื

 ยีนเกดิ การกลายพนั ธท์ุ มี่ าจาก
พฤตกิ รรมการใชช้ วี ติ และปจั จยั จาก

     ส่งิ แวดลอ้ ม

 ยกตวั อยา่ งเชน่ การสูบบหุ รี่ การดื่มสรุ า
 อาหาร มลภาวะจากส่งิ แวดลอ้ ม เป็นต้น

                 ยนี เกดิ การกลายพนั ธท์ุ มี่ าจาก
                    ทางพนั ธกุ รรม

                     คอื การมยี ีนท่ีมีความผดิ ปกตติ ้ังแต่
                    กาเนิด โดยส่งผ่านความผดิ ปกตนิ ้ีไปยัง

                         รุน่ ลูกหลาน

        ทพ่ี บได้ในชวี ติ ประจำวัน
   1   2   3   4   5   6   7   8