ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22/11/55
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 22/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 13/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 7/11/55