รับสมัครงาน
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานเวชศาสตร์ประคับประคอง) 3/12/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานพยาธิวิทยา) 3/12/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มงานวิจัย) 3/12/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 3/12/55

ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 26/11/55

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ) 5/11/55

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ (กลุ่มงานรังสีรักษา) 26/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์วิจัยคลินิก) 22/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 22/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา) 22/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 20/1155
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ศูนย์วิจัยคลินิก) 20/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล (กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ) 13/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 13/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ) 13/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ) 13/11/55

ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร 5/11/55

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร (กลุ่มงานเภสัชกรรม) 15/8/55

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) 5/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) 5/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 5/11/55
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30/10/55