ปีที่ 13 ฉบับที่ 10 กรกฎาคม 2551
คอลัมน์พิเศษ
อธิบดีกรมการแพทย์และคณะเข้าร่วมประชุม ASCO
(American Society of Clinical Oncology)
 
 

นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการคแพทย์ และคณะประกอบด้วย นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์ธนเดช สินธุเสก ผู้อำนวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี ได้เข้าร่วมประชุม ASCO (American Society of Clinical Oncology) ณ McCormick Place กรุงชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2551 โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งจากทั่วโลก เข้าร่วมประชุมประมาณ 45,000 คน ครอบคลุมทั้งทางด้านการบริหารงานโรคมะเร็ง การบริการการศึกษาแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งการให้สุขศึกษาและการป้องกันโรคมะเร็ง การค้นหาโรคมะเร็งและศึกษาความคุ้มค่าการรักษาโรคมะเร็งอย่างซับซ้อนทั้งโดยยาและเครื่องมือชนิดใหม่ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตที่หมดหวังจากโรคมะเร็งในระยะที่ไม่สามารถรักษาให้หาย

อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ได้เข้าร่วมฟังการประชุม การบรรยายการสอนแสดง และร่วมสนทนากับผู้เชี่ยวชาญจากหลายแหล่ง ได้เกิดสนใจพิเศษในบางเรื่อง เช่น ระบบการบริหาร การควบคุมโรคมะเร็งของประเทศต่างๆ และนำมาเปรียบเทียบกันทั้งของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาใต้ ระบบกฏหมาย Cancer Act ของประเทศต่างๆ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นต้นแบบในการบูรณาการออกกฏหมายของไทย ตั้งแต่พระราชบัญญํติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ตลอดจนกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคมะเร็ง โดยภาคส่วนต่างๆของชาติ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและเอกชนอื่นๆ โดยใช้กฏหมายเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งการศึกษาความค้มค่าในการค้นหาโรคมะเร็งระยะแรกๆโดยเท็คโนโลยีใหม่ๆซึ่งมีหลายวิธีในปัจจุบัน ตลอดจนการรักษาที่มีการใช้ยาตัวใหม่ๆเช่น Targeted Therapy ซึ่งมียาออกใหม่หลายตัวมาก เป็นประโยช์อย่างสูงต่อการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาของชาติ  เช่น มะเร็งปอด เต้านม ลำใส้ใหญ่ ตับ ใต และมะเร็งเม็ดเลือด โดยความก้าวหน้านี้จะต้องมีการใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย นอกจากนี้อธิบดีกรมการแพทย์ยังได้รับฟังการบรรยายถึงระยะเครื่องมือที่ซับซ้อนในการรักษาโรคมะเร็งทั้งระบบของการวินิจฉัย เช่น เอกเซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องวินิจฉัยโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่อง Pet Scan  การบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานอย่างเป็นระบบของเครื่องมือ ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตั้งแต่เครื่องจำลองภาพ เครื่องคำนวนรังสี ตลอดจนเครื่องฉายรังสีโดยการเร่งอนุภาค

ผลจากการประชุมในครั้งนี้จะมีการนำไปประมวลและวางแผนเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโรคมะเร็งในประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และมีเป้าหมายจะผลักดันการวางมาตรฐานการบริหารงานควบคุมโรคมะเร็ง ตลอดจนการผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับโรคมะเร็งในอนาคต