ยกเลิกการส่งข้อมูล
เนื่องจาก Server ของโครงการ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ปิดตัวลงแล้ว ขอให้พื้นที่ ส่งข้อมูลตามระบบ 43 แฟ้ม
ของกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โทร.02-202-6800, 02-202-6888 ต่อ 1405,2406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57