งานฝึกอบรมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม 2561
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลำดับ ชื่อ หลักสูตร วันที่จัดอมรม รายละเอียด
1. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 20
(ONCOLOGY NURSING COURSE)
8 มค.-11 พค. 2561 รายละเอียดรับสมัคร
ใบสมัครอบรม
หนังสือแจ้งเวียน
2. การฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
ที่ได้รับยาเคมีบาบัด (หลักสูตร 5 วัน)
26-30 มีค. 2561 รายละเอียดรับสมัคร
ใบสมัครอบรม
3. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด
(หลักสูตร 10 วัน)
29 มค.-2 กพ. 2561 รายละเอียดรับสมัคร
ใบสมัครอบรม
หนังสือแจ้งเวียน
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม 2560
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
1. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 31 กค.-2 สค.2560  
 

Training Course on Colposcopy and LEEP Procedures in the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results, 4-5 September 2017, Thailand
Medical Doctor
Nurse

  Colorectal cancer screening project
Model Colon
เอกสารเผยแพร่