asp hit counter

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช 14/9/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
14/9/60

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป 23/8/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่
ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
10/8/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
10/8/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
9/8/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์
9/8/60

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ป.โท)
27/6/60

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26/7/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 25/7/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 25/7/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 18/7/60 ตำแหน่งพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7/6/60