asp hit counter

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3/11/60

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สอบสัมภาษณ์) 6/10/60